بیماری که نیازبه تشخیص به موقع دارد
بیماری که نیازبه تشخیص به موقع دارد
کارشناس بیماری‌های مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: پوکی استخوان به عنوان یک بیماری نامرئی است و تا زمانی‌که استخوان نشکند، نشانه‌ای از خود به جای نمی‌گذارد.

 کارشناس بیماری‌های مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: پوکی استخوان به عنوان یک بیماری نامرئی است و تا زمانی‌که استخوان نشکند، نشانه‌ای از خود به جای نمی‌گذارد.

پریسا نظری زاده روز یکشنبه به مناسبت هفته اطلاع رسانی پوکی استخوان افزود: پوکی استخوان نوعی بیماری است که در آن به دلیل کاهش توده استخوانی، استخوان‌ها پوک، متخلخل، ضعیف و شکننده می‌شوند در نتیجه خطر بالای شکستگی‌های ناگهانی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: پوکی استخوان بدون درد است اما شکستگی‌های ناشی از آن می‌تواند تغییر جدی در زندگی فرد ایجاد کند.

نظری زاده اضافه کرد: وقتی پوکی اسـتخوان روی سـتون فقـرات تاثیر بگذارد، بیشتر منجـر بـه درد، کاهـش وزن و ایجـاد قوز در پشـت می‌شود.

این کارشناس بیماری‌های مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: درد و رنـج ناشـی از شکسـتگی‌ها می‌تواند زندگی فرد را تحـت تاثیر قـرار دهد و وابسـتگی بـه افراد مراقـب، کاهش فعالیت‌هـای روزمـره و در نهایـت افسـردگی، شـایع ترین ایـن تاثیرها هسـتند.

بیماری که نیازبه تشخیص به موقع دارد
بیماری که نیازبه تشخیص به موقع دارد

نظری زاده اضافه کرد: ناتوانـی حاصـل از پوکـی اسـتخوان هماننـد یـا بیشـتر از ناتوانـی ناشـی از بسـیاری از بیماری‌هـا اسـت و در افـرادی کـه هنوز شـاغل هسـتند، شکسـتگی باعث ازدسـت رفتن تعـداد زیـادی از روزهـای کاری می‌شود و بویژه در برخـی از حرفه‌ها، در ادامـه کار اختـلال ایجـاد می‌کند.

وی ادامه داد: ۳۳ درصـد از بیمارانی کـه مبتـلا به شکسـتگی لگن ناشـی از پوکـی اسـتخوان می‌شوند، در  یکسـال بعـد از آن به طور کامل وابسـته شـده یا در خانه‌های سـالمندان مقیم می‌شوند.

نظری زاده گفت: ایجاد شکستگی در افراد مبتلا به پوکی اسـتخوان می‌تواند بـه صـورت پی در پـی (دومینـو وار) بـه ایجـاد شکسـتگی‌های متعـدد بعـدی منجـر شـود.

وی اظهار کرد: بیشترین شکستگی مربوط به پوکی استخوان در ناحیه‌های لگن، ستون مهره‌ها، مچ یا قسمت بالای بازو رخ می‌دهد.

این کارشناس بیماری‌های مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: بیشتر افراد بالای ۶۰سال در معرض بیماری پوکی استخوان هستند اما این بدان معنی نیست که افراد با سنین پایین‌تر درگیر نخواهند شد.

وی ادامه داد: شروع یائسگی آغازگر ضعف در استخوان‌ها خواهد بود به همین دلیل بانوان باید از سن جوانی به فکر حفظ تراکم و سلامت استخوان‌های باشند.

نظری زاده گفت: پرهیز از مصرف دخانیات والکل، مصرف کلسیم، ویتامین دی و پروتئین، پیشگیری از افتادن، داشتن وزن متعادل، ورزش و فعالیت بدنی نظیر پیاده روی سه بار در هفته و هر بار ۳۰ تا۴۰دقیقه، در کنار مصرف مکمل های ویتامین دی تلاش شود زمانی را در معرض تابش خورشید قرار گیرند.

وی تاکید کرد: قطعی ترین روش در تشخیص پوکی استخوان اندازه‌گیری تراکم استخوان است.

  • منبع خبر : ایرنا