هَنجار شکنی در جامعه
هَنجار شکنی در جامعه
هَنجاردر اصطلاح دانش جامعه‌شناسی به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که روابط و کنش‌های اجتماعی را تنظیم می‌کند، اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می‌دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند (هنجار شکنی)، جامعه او را مجازات می‌کند. هنجار با قانون کنترل می‌شود در حالی که این حکم در مورد ارزش‌ها صدق نمی‌کند.

هَنجاردر اصطلاح دانش جامعه‌شناسی به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که روابط و کنش‌های اجتماعی را تنظیم می‌کند، اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می‌دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند (هنجار شکنی)، جامعه او را مجازات می‌کند. هنجار با قانون کنترل می‌شود در حالی که این حکم در مورد ارزش‌ها صدق نمی‌کند.

هنجارها مفهوم ، ایده ها و قوانین نانوشته ای هستند که رفتار ما انسان ها را شکل می دهند. آنها در همه زمینه های زندگی وجود دارند و محدودیت ها و رفتار قابل قبول را تعریف می کند. برخی هنجارها مثبت هستند و نحوه رفتار ما با دیگران را راهنمایی می کنند. به عنوان مثال آنها ممکن است ما را از آب دهان انداختن در خیابان  یا طعنه  زدن به افراد در خیابان منصرف کنند. هنجارها همچنین می توانند اشکال سرکوب ، طرد و تبعیض را منتقل میکنند.

انواع هنجارها:

هنجارهای درونی، هنجارهایی هستند که در صورت عدم رعایت آن‌ها، مجازات رسمی و مشخصی وجود ندارد.         

هنجارهای بیرونی، هنجارهایی هستند که برای اعضای یک جامعه از پیش تعیین شده‌است. ترس از مجازات و میل درونی، اعضای جامعه را به پیروی از هنجار ترغیب می‌کند. اگر هنجارها در جامعه‌ای ثبات نداشته باشند، یا با برخی نظم‌های دیگر اجتماعی در تضاد و تعارض باشند، افراد جامعه کم‌تر از هنجارها پیروی خواهند کرد. هنجارها در جوامع مختلف، ممکن است متفاوت یا حتی متضاد باشند. بی‌هنجاری باعث از بین رفتن استحکام نظام اجتماعی می‌شود.

هَنجار شکنی در جامعه
هَنجار شکنی در جامعه
  • هنجارهای اجتماعی به منزله بازنمایی جمعی رفتارهای قابل قبول گروهی و همچنین ادراکات فردی از رفتارهای گروهی خاص تلقی می شوند.
  •   ۱- می توان آنها را به عنوان محصولات فرهنگی (شامل ارزش ها ، آداب و رسوم و سنت ها) مشاهده کرد
  • ۲- که نشان دهنده دانش اساسی افراد در مورد آنچه دیگران انجام می دهند و فکر می کنند که آنها باید انجام دهند.
  • ۳- از منظر جامعه شناسی ، هنجارهای اجتماعی درک غیر رسمی هستند که بر رفتار اعضای یک جامعه حاکم هستند.
  •   ۴- روانشناسی اجتماعی واحدهای گروه کوچکتر را تشخیص می دهد (مانند یک تیم یا یک دفتر) همچنین ممکن است هنجارها را جداگانه یا علاوه بر انتظارات فرهنگی یا اجتماعی تأیید کند.

 مثلا ،دست دادن پس از یک مسابقه ورزشی نمونه ای از هنجارهای اجتماعی است.

 ۵- در زمینه روانشناسی اجتماعی ، نقش هنجارها

مورد تأکید قرار می گیرد ، که می تواند رفتار را در یک موقعیت یا محیط خاص به عنوان “بازنمایی ذهنی رفتار مناسب” هدایت کند

.  ۶- اثبات شده است که پیام های هنجاری می توانند رفتارهای اجتماعی ، از جمله کاهش مصرف الکل ،  افزایش میزان رای دهندگان ، و کاهش مصرف انرژی را تقویت کنند. 

 ۷-مطابق تعریف روانشناختی،  رفتاری هنجارهای اجتماعی ، هنجارها دارای دو بعد هستند: میزان رفتار به نمایش درآمده و گروه میزان رفتار آن را تأیید می کند.

  ۸ – از این ابعاد می توان در پیام های هنجاری برای تغییر هنجارها (و متعاقباً تغییر رفتارها) استفاده کرد. یک پیام می تواند با توصیف سطوح بالای مشارکت رای دهندگان بعد قبلی را هدف قرار دهد تا مشارکت بیشتر را تشویق کند. هنجارها را نیز می توان به شرط رفتار مشاهده شده دیگران (میزان رفتار به نمایش گذاشته شده) تغییر داد.

هنجارهای اجتماعی را می توان اینگونه تصور کرد: “قوانینی که آنچه را که مردم باید با توجه به محیط اجتماعی خود انجام دهند و نباید انجام دهند ، تجویز می کنند” (معروف به محیط ، زمینه فرهنگ فرهنگی اجتماعی) و شرایط. بررسی هنجارها “در رشته ها و سنت های پژوهشی پراکنده است ، و اتفاق نظر روشنی در مورد نحوه استفاده از این اصطلاح وجود ندارد .

  • نویسنده : دکتر فائزه صلاحی
  • منبع خبر : بازار کسب کار