آغازنام نویسی غیرحضوری بیمه شدگان تامین اجتماعی
آغازنام نویسی غیرحضوری بیمه شدگان تامین اجتماعی
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: نام‌نویسی غیرحضوری بیمه‌شدگان پس از اتمام مراحل پایلوت و صدور بخشنامه مربوطه برای همه افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی سراسر کشور قابل انجام است.

مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: نام‌نویسی غیرحضوری بیمه‌شدگان پس از اتمام مراحل پایلوت و صدور بخشنامه مربوطه برای همه افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی سراسر کشور قابل انجام است.

محمد محمدی اظهار داشت: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق درگاه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir کارگران جدید را بدون نیاز به مراجعه حضوری نام نویسی کنند.

وی افزود: براساس بخشنامه صادر شده کارفرمایان می‌توانند برای نام نویسی نیروی کار جدید، انتقال و جابجائی افراد شاغل در کارگاه‌های یک کارفرما و همچنین تغییر شعبه تأمین اجتماعی که ممکن است ناشی از جابجائی کارگاه باشد، از سامانه خدمات غیرحضوری استفاده کنند.

محمدی تعیین کارگاه و شعبه تأمین اجتماعی را نخستین گام در زمان استفاده از سامانه نام نویسی غیرحضوری اعلام کرد و گفت: در مراحل بعد اطلاعات هویتی و اطلاعات بیمه‌ای شامل نوع شغل و تاریخ استخدام بیمه شده باید توسط کارفرما در سامانه ثبت شود.

آغازنام نویسی غیرحضوری بیمه شدگان تامین اجتماعی تهران
آغازنام نویسی غیرحضوری بیمه شدگان تامین اجتماعی تهران

وی ادامه داد: در رابطه با نیروی کار جدید (که فاقد سابقه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد،) نیز کارفرما پس از ثبت اطلاعات هویتی و بیمه‌ای باید فایل تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و عکس کارگر همراه با پرسشنامه نام نویسی تکمیل شده توسط فرد مورد نظر را در سامانه نام نویسی غیرحضوری بارگذاری کند.

محمدی همچنین یادآور شد: پرسشنامه نام نویسی تکمیل شده افراد فاقد سابقه بیمه باید ظرف مدت یک ماه پس از ارائه درخواست نام نویسی غیرحضوری از طریق پست یا مراجعه حضوری به شعبه مربوطه تحویل داده شود.