مکانی برای معرفی و تبلیغات اصناف و درج اگهی اشتغال و استخدام در استان گلستان میباشد