245 مین شماره از هفته نامه بازار کسب و کار - بازار کسب کار آنلاین