خشونت علیه سالمندان ؟ !
خشونت علیه سالمندان ؟ !
لطفاً تعجّب نکنید . جبهه هم نگیرید . واقعیت ها را بپذیریم اگرچه تلخ باشد . فقط شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق سالمندان را بدقت مورد بازنگری قرار دهید .

دکتر صفیه هادیپور موسس جهاندیدگان

لطفاً تعجّب نکنید . جبهه هم نگیرید . واقعیت ها را بپذیریم اگرچه تلخ باشد .
فقط شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق سالمندان را بدقت مورد بازنگری قرار دهید .

توجه بفرمائید آیا مصادیقی از آنچه را که خشونت نامیده می شود در ارتباط با سالمندان محیط زندگی خود مشاهده می فرمائید ؟

و اما انواع خشونت

 1. خشونت جسمانی ( آسیب های فیزیکی و بدنی ، تنبیه کردن و حتی هُل دادن )
 2. خشونت روانی ( تحقیر ، دشنام ، سرزنش ، خدشه دار کردن اعتماد به نفس و استقلال )
 3. خشونت اقتصادی ( در مضیقه مالی دائم قرار دادن )
 4. خشونت اجتماعی ( منزوی کردن سالمند و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی )
  اگرچه امکان دارد سالمندان به نوعی قربانی همه این خشونت ها شوند اما خشونتی که در سالمندان عمومیت دارد بیشتر خشونت روانی می باشد شامل دوست نداشتن سالمند ، موردپسند نبودن سالمند ، بی احترامی لفظی مداوم ، دشنام دادن ، تمسخر و استهزای سالمند در جمع ، ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران ، بی توجهی به نیازهای جسمانی ، اجتماعی و روانی سالمند که همه آنها به نوعی خشونت روانی محسوب می شوند .
  حتی زندگی در خانه ای که درگیری بین اعضای دیگر خانواده رخ می دهد ، قرارگرفتن در فضای رعب و وحشت و مشاهده آن برای سالمندان همچون کودکان موجب تجربه خشونت می شود . مجسم کنید کودکان و سالمندانی را در این فضا که با رنگ پریده از ترس می لرزند .
  حال بگذریم از صفحه حوادث نشریه ها که گزارشاتی از قتل سالمندان در منازلشان را ارئه می دهند و متاسفانه قاتلین همیشه افراد شرور جامعه نیستند و گاهی نزدیکان فرد سالمند ( فرزند ، نوه ، برادرزاده ، خواهرزاده ، داماد و عروس ) می باشند . با توجه به واقعیت های فوق و ترکیب جمعیتی کشورمان که جامعه بسوی خاکستری شدن یا پیر شدن پیش می رود لازم است توجه ویژه ای به این موضوع شده و تمهیداتی برای پیشگیری توسط مسئولین اندیشیده شود . و همکاری تمام افراد جامعه به این واقعیت تلخ جلب شود . صاحب نظران پیشنهادات زیر را در این خصوص ارائه می دهند .
 5. تهیه و تدوین قوانین و مقرارت حمایت از سالمندان
 6. تسهیل و تشکیل انجمن حمایت از سالمندان با مشارکت خود آنان
 7. تشکیل کمیته حذف خشونت علیه سالمند .
 • نویسنده : دکتر صفیه هادیپور موسس جهاندیدگان