پیام تبریک معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان
پیام تبریک معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان
خداقوت و تبریک شروع سالی جدید درامتداد تلاش رسانه ای ودستمریزاد به جنابعالی ومجموعه همکاران فرهنگمداروپرتلاش بازارکسب وکار.

احمد گلچین معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان :خداقوت و تبریک شروع سالی جدید درامتداد تلاش رسانه ای ودستمریزاد به جنابعالی ومجموعه همکاران فرهنگمداروپرتلاش بازارکسب وکار.

امیدکه همواره همچون همیشه دغدغه مند به مسایل جامعه (فرهنگ ومسایل مرتبط با این حوزه-اشتغال-امیدآفرینی-خانواده-آسیب های اجتماعی و…)ادامه مسیرداده تا تاثیرگذاری بیشتررسانه درجامعه بیشترنمایان گردد.

پیام تبریک معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان
پیام تبریک معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان

شاید دراین ایام سخت که برهمگان گذشت(تحریم های ظالمانه درهمه حوزه ها)که گریبانگیر حوزه فرهنگ ورسانه هم بود و شاید هم هدف اصلی آمریکا همین حوزه بود شما وهمکارانتان واهالی فرهنگ وهنر و رسانه درجای جای این استان و کشور پهناوراسلامی ثابت کردید که میتوانیم را میشود باهم سرود.

چون این اعتقاد درفرد فرد امت شریف ایران وجودداشته وداردکه ایران راباهم میسازیم وبرای گسترش وفراگیری این فرهنگ دینی تاخارج ازمرزهاتلاش خواهیم کرد.

درپایان ضمن سپاس مجدد ازتلاش جنابعالی وهمکاران عزیزتان آرزومند روزهای بهتر وعالی برای شما ومجموعه میباشم.امید که توانسته باشیم درمسیرتوسعه حوزه رسانه کمک کارشما بوده باشیم.

وتلاش داریم همچون گذشته باهمفکری ومشاوره فعالان حوزه رسانه روندبهتری رادرآینده طی کنیم.