ردیفنام فروشگاهساعت فعالیتتوضیحات
۱کویر تایر( خودروهای سواری )ساعت شروع فروش ۹صبح الی ۲۳هر چند از ساعت اعلام شده پنل غیر فعال می شود.
بنا به اظهارت پشتیبانی سایت
راس ساعت ۹ صبح
۳۰۰ هزار کاربر وارد سایت میشوند
لذا می بایست حتما از اینترنت
پرسرعت برخوردار باشید
۲ایران تایر
۳البرز تایر
فروشگاه