ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
باتوجه به قیمت بالای پیشنهاد دهندگان جهت تهیه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز مورد نیاز که هزینه نسبتاً بالایی را تحمیل می کرد، شرکت گاز استان در مرحله اول جهت تامین تصمیم به ساخت 11 مورد ایستگاه گرفت.

مهندس محمد رحیم رحیمی در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت گاز استان گلستان از ساخت ایستگاههای تقلیل فشارو اندازه گیری گاز دراین استان خبر داد.

وی افزود:باتوجه به قیمت بالای پیشنهاد دهندگان جهت تهیه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز مورد نیاز که هزینه نسبتاً بالایی را تحمیل می کرد، شرکت گاز استان در مرحله اول جهت تامین تصمیم به ساخت ۱۱ مورد ایستگاه گرفت. 

مهندس رحیمی اظهارداشت:دراین راستا بابرنامه ریزی صورت گرفته و انتخاب پیمانکار   و تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز ،عملاً ساخت ایستگاهها  طی قرارداد سه ماهه شروع شد و با تلاشهای صورت گرفته این پروژه درمرحله نهایی قرار دارد.

  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درادامه گفت:تازمانیکه قیمت ایستگاههای مورد نیازتوسط تامین کنندگان،درحد قابل قبولی پیشنهاد و تامین نگردد،روند ساخت ایستگاهها توسط شرکت گازاستان با همکاری شرکتهای مجری ادامه خواهد داشت.

ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
ساخت ایستگاههای تقلیل فشارواندازه گیری گاز
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت گاز گلستان