کمیته‌مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی در وزارت‌بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی تشکیل شد
کمیته‌مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی در وزارت‌بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی تشکیل شد
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از روابط عمومی اداره کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت، در ابتدای نشست خانم دکتر کاوه مشاور وزیر در امور خیرین و سازمان‌های مردم نهاد به رفتار مسئولانه شرکت‌ها و بنگاه هایاقتصادی اشاره کرده اند و راه خروج از مشکلات فعلی را هم دلی و تلاش همه جانبه دانست.

رسانه مسئولیت اجتماعی: کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی(CSR) با حضور نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، وزارت کشور، نماینده سازمان غذا و دارو، نمایندگان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، کانون‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، رسانه مسئولیت پذیری اجتماعی ، نخبگان و صاحبنظران این حوزه در محل ساختمان وزارت بهداشت برگزار گردید.

تشکیل کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از روابط عمومی اداره کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت، در ابتدای نشست خانم دکتر کاوه مشاور وزیر در امور خیرین و سازمان‌های مردم نهاد به رفتار مسئولانه شرکت‌ها و بنگاه هایاقتصادی اشاره کرده اند و راه خروج از مشکلات فعلی را هم دلی و تلاش همه جانبه دانست.

دکتر امیر صادقی مدیر کل سازمان های مردم نهاد ضمن معرفی ظرفیت مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه سلامت به ویژه در برنامه های خود مراقبتی و پیشگیری اعلام نمود که این اداره کل تمایل دارد که در نقشه راه این حوزه با برنامه ریزی منسجم از این پتانسیل در پیشگیری و بهداشت بهره ببرد.

دکتر صادقی هم چنین مطالبات اداره کل از اعضای جلسه و نمایندگان شرکت‌ها ،بانک ها و اتاق های اصناف و بازرگانی کشور را تشریح کردند.

سپس در ادامه نمایندگان شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی و بانک ها و موسسات اعتباری به تببین چالش ها و موانع این ظرفیت پرداختند و به حمایت وزارت بهداشت در این راه و هم چنین برنامه ریزی و اولویت بندی نیاز ها اشاره داشتند.فعالان این حوزه نیز بر ضرورت ریل گذاری در مسیر استاندارد و هم چنین فرهنگ سازی و مقوله اموزش در این حوزه تاکید بسیار داشتند.

دکتر داود پیرانی مسئول برنامه CSR وزارت بهداشت نیزبا برشمردن مصداق های بارز مشارکت شرکت ها و بانک ها در حوادث اخیر کشور از قبیل زلزله کرمانشاه و پاندمی کرونا ،ضرورت تدوین برنامه استراتژیک و فرهنگ سازی رااز اولویت های اصلی این اداره کل دانست و اعلام نمودند که بزودی پویش ملی ما با سلامت را شروع می کنیم که نیازمند همکاری همه ظرفیت های کشور برای حل مشکلات سلامت هستیم.

در پایان نشست نیز مقرر شد در جلسات آتی کمیته در خصوص تعریف بسته های مشوق و مشکلات و موانع قانونی و حاکمیتی مسئولیت پذیری اجتماعی کشور بررسی گردد.هم چنین در جهت بهره مندی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور شیوه نامه ها و دستورالعمل ها تدوین گردد.