×
×

مسکن
اهمیت‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎

 • کد نوشته: 38722
 • ۱۴۰۲-۰۳-۲۲
 • ۰
 • صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎برای‎ ‎اقتصاد‎ ‎هر‎ ‎کشوری‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎حیاتی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎نیروهای‎ ‎کاری‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎میکنند‎. ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مسکن،‎ ‎زیرساختها‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎روستایی،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎پایه‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎پیشرفت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎است‎.‎
  اهمیت‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎
 • تبلیغ هدفمند

  حمیدرضا محمدیاری/ بازار کسب و کار آنلاین
  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎صنایع‎ ‎عمده‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎تأثیر‎ ‎فراوانی‎ ‎بر‎ ‎جوانان‎ ‎جامعه‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎مشاغل‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهان،‎ ‎میتواند‎ ‎انواعی‎ ‎از‎ ‎شغل‏های‎ ‎جذاب‎ ‎و‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎ایجاد‎ ‎کند‎. ‎
  همچنین‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎رونق‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎در‎ ‎جامعه،‎ ‎ایجاد‎ ‎شغل‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎کاهش‎ ‎بیکاری‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد‎ ‎مخاطبین‎ ‎است‎. ‎بعلاوه،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎همیشه‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎فعالترین‎ ‎صنایع‎ ‎کشورها‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎رونق‎ ‎اقتصادی،‎ ‎کارآفرینان‎ ‎جوان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎فعالیت‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎به‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎. ‎
  ضمن‎ ‎اینکه‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎معمولاً‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎امکانات‎ ‎و‎ ‎فضاهای‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎جذاب‎ ‎در‎ ‎شهرها‎ ‎و‎ ‎روستاها،‎ ‎زندگی‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎روستایی‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎جذاب‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎عامل‎ ‎فرهنگی‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎میرود‎. ‎در‎ ‎نتیجه،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎تأثیرات‎ ‎مثبت‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎زندگی‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎جوانان‎ ‎جامعه‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎صنایع‎ ‎برجسته‎ ‎و‎ ‎اهمیت دار‎ ‎محسوب‎ ‎میشود‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎برای‎ ‎اقتصاد‎ ‎هر‎ ‎کشوری‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎حیاتی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎نیروهای‎ ‎کاری‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎میکنند‎. ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مسکن،‎ ‎زیرساختها‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎روستایی،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎پایه‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎پیشرفت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎است‎.‎

  در‎ ‎کنار‎ ‎این‎ ‎مسئله،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎نوعی‎ ‎ترکیبی‎ ‎از‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎وابستگی‎ ‎به‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصاد،‎ ‎میتواند‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎و‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎برای‎ ‎افراد‎ ‎جوان‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎آورد‎. ‎همچنین،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎تخصصهای‎ ‎مختلف،‎ ‎فرصتهای‎ ‎آموزشی‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎توسط‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎فراهم‎ ‎میشوند‎.‎
  از‎ ‎سوی‎ ‎دیگر،‎ ‎افزایش‎ ‎مسکن‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎شهری،‎ ‎رفاه‎ ‎و‎ ‎راحتی‎ ‎جوامع‎ ‎را‎ ‎بهبود‎ ‎میبخشد‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎میدهد‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎بر‎ ‎توان‎ ‎جوانان‎ ‎برای‎ ‎انجام‎ ‎فعالیتهای‎ ‎مختلف‎ ‎مانند‎ ‎تحصیل،‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎فعالیتهای‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی،‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎است‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎گستردگی‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎قطاع‌های‎ ‎اقتصادی‎ ‎تأثیر‎ ‎میگذارد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎صنایع‎ ‎است‎. ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎بر‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎به طور‎ ‎غیرمستقیم‎ ‎و‎ ‎مستقیم‎ ‎تأثیر‎ ‎میگذارد‎. ‎همچنین،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎میتواند‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎تأثیر‎ ‎بگذارد،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎اینکه‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎منبع‎ ‎اصلی‎ ‎ایجاد‎ ‎شغل‎ ‎و‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎عمل‎ ‎می‏کند‎. ‎بنابراین،‎ ‎ایجاد‎ ‎پروژه‌های‎ ‎ساختمانی‎ ‎جدید‎ ‎میتواند‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎نرخ‎ ‎بیکاری‎ ‎در‎ ‎جوانان‎ ‎شود‎. ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎همچنین‎ ‎میتواند‎ ‎این‎ ‎جوانان‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎آموزشهای‎ ‎کمکی‎ ‎مثل‎ ‎کلاسهای‎ ‎حرفه‌ای‎ ‎در‎ ‎زمینه‌های‎ ‎تخصصی‎ ‎بهبود‎ ‎بخشید‎. ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل،‎ ‎میتوان‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎تأثیر‎ ‎مهمی‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎دارد‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎صنایع‎ ‎جهان،‎ ‎تاثیر‎ ‎قابل توجهی‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎جوانان‎ ‎دارد‎. ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو،‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎فراوان‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎فراهم‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎دیگر‎ ‎سو،‎ ‎مشکلاتی‎ ‎مانند‎ ‎تراکم‎ ‎جمعیتی‎ ‎در‎ ‎شهرها‎ ‎و‎ ‎کوچک‎ ‎شدن‎ ‎مساحتهای‎ ‎سبز‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎مشکلاتی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎استرس‎ ‎شغلی،‎ ‎آلودگی‎ ‎هوا‎ ‎و‎ ‎اختلافات‎ ‎خانوادگی‎ ‎میشود‎. ‎
  به‎ ‎علاوه،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎ساختمانهای‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎مصالح‎ ‎سبز‎ ‎و‎ ‎تکنولوژیهای‎ ‎پایدار،‎ ‎میتواند‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎یک‎ ‎محل‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎زندگی‎ ‎فراهم‎ ‎کند‎. ‎همچنین،‎ ‎توسعه‎ ‎شهرهای‎ ‎هوشمند‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎فناوری‎ ‎در‎ ‎ساختمانها،‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎شهروندان‎ ‎میتواند‎ ‎کمک‎ ‎کند‎.‎
  بنابراین،‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎سیاستهای‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎برنامه‌ریزی‎ ‎درست،‎ ‎میتوان‎ ‎بهره‌وری‎ ‎و‎ ‎پایداری‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎جوانان‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال،‎ ‎مشکلات‎ ‎محیطی‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎داد‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎صنایع‎ ‎جهان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎یک‎ ‎فرصت‎ ‎شغلی‎ ‎بسیار‎ ‎عالی‎ ‎ارائه‎ ‎میدهد‎. ‎در‎ ‎کشورهایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎ ‎هستند،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اصلی‏ترین‎ ‎عوامل‎ ‎اشتغال‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎سطح‎ ‎شغلی‎ ‎مختلف‎ ‎فرصت‎ ‎ارائه‎ ‎میدهد‎. ‎همچنین،‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎رونق‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان،‎ ‎زیر‎ ‎ساختهای‎ ‎جدید‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎روستایی‎ ‎نیز‎ ‎ایجاد‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎مناطق‎ ‎مختلف‎ ‎کشور،‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎جدید‎ ‎فراهم‎ ‎میشود‎. ‎در‎ ‎ضمن،‎ ‎پیشرفت‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان،‎ ‎باعث‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎اقتصاد‎ ‎جامعه‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎جوانان‎ ‎دارد‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎دارای‎ ‎اهمیت‎ ‎بسیاری‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎واقع،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎صنایع‎ ‎جهان،‎ ‎فرصت‎ ‎های‎ ‎شغلی‎ ‎زیادی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎جوانان‎ ‎ارائه‎ ‎می‎‎دهد‎. ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎ایجاد‎ ‎زیرساخت‎ ‎های‎ ‎متناسب‎ ‎با‎ ‎نیازهای‎ ‎جمعیت،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎ایجاد‎ ‎شرایط‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎دارد‎. ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎ساختمان‎ ‎های‎ ‎مسکونی‎ ‎و‎ ‎تجاری‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎در‎ ‎فراهم‎ ‎کردن‎ ‎فضاهای‎ ‎زندگی‎ ‎بهتر‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎آنها،‎ ‎کمک‎ ‎کند‎. ‎همچنین،‎ ‎ایجاد‎ ‎بیشترین‎ ‎فرصت‎ ‎های‎ ‎برای‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎ساختمان‎ ‎های‎ ‎سبز‎ ‎و‎ ‎پایدار‎ ‎همانند‎ ‎ساختمان‏های‎ ‎انرژی زدایی،‎ ‎نشان‎ ‎دهنده‎ ‎تلاش‎ ‎جدی‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎تاثیرات‎ ‎منفی‎ ‎زیست‎ ‎محیطی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎سلامت‎ ‎جامعه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎جوانان‎ ‎هستند‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اقتصادی،‎ ‎اجتماعی،‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎زندگی‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎مجموع‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎حوزه‌های‎ ‎مهم‎ ‎اقتصادی‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎خانه‌ها،‎ ‎مراکز‎ ‎تجاری،‎ ‎اداری‎ ‎و‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎زیرساختهای‎ ‎حمل‎ ‎و‎ ‎نقل‎ ‎و‎ ‎انرژی‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارد‎. ‎بنابراین،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عواملی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎تحرک‎ ‎اشتغال‎ ‎در‎ ‎کشورها‎ ‎نقش‎ ‎دارد،‎ ‎میتواند‎ ‎بر‎ ‎جوانان‎ ‎تاثیرات‎ ‎مثبت‎ ‎گذاشته‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎ایجاد‎ ‎شغل‎ ‎برای‎ ‎آنان‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎همچنین،‎ ‎با‎ ‎ارتقاء‎ ‎سطح‎ ‎تکنولوژی‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎فرایندهای‎ ‎ساختمانی،‎ ‎شرایط‎ ‎کار‎ ‎جذابتر‎ ‎و‎ ‎مطمئن‌تری‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎فراهم‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد‎ ‎زایی‎ ‎در‎ ‎بین‎ ‎جوانان‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎جوامع‎ ‎و‎ ‎جوانان‎ ‎کشورها‎ ‎کمک‎ ‎کند‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎مختلف،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎فعالیتهای‎ ‎اصلی‎ ‎و‎ ‎بزرگ‎ ‎اقتصادی‎ ‎محسوب‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎مستقیم‎ ‎یا‎ ‎غیرمستقیم‎ ‎شاغل‎ ‎هستند‎. ‎اما‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎این‎ ‎فواید‎ ‎اقتصادی،‎ ‎اهمیت‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎تاثیرات‎ ‎آن‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جامعه‎ ‎نیز‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎می‏باشد‎.‎
  در‎ ‎این‎ ‎صنعت،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎عمومیت‎ ‎شغل،‎ ‎افراد‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎جوانان‎ ‎با‎ ‎مهارتهای‎ ‎متفاوت‎ ‎مانند‎ ‎مهندسی،‎ ‎معماری،‎ ‎ماشین آلات،‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎کارگری،‎ ‎اشتغال‎ ‎پیدا‎ ‎میکنند‎. ‎این‎ ‎امر‎ ‎سبب‎ ‎افزایش‎ ‎بهره‌وری‎ ‎و‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎در‎ ‎کشورها‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎کاهش‎ ‎نرخ‎ ‎بیکاری‎ ‎و‎ ‎فقر‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎میشود‎.‎
  علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎مسکن‎ ‎برای‎ ‎نسل‎ ‎جوان،‎ ‎بسیار‎ ‎حائز‎ ‎اهمیت‎ ‎میباشد‎. ‎زیرا‎ ‎کاهش‎ ‎قیمت‎ ‎مسکن‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎کاری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت،‎ ‎باعث‎ ‎رفاه‎ ‎و‎ ‎آرامش‎ ‎بیشتر‎ ‎در‎ ‎خانواده‌ها‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎جوانان‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎تشکیل‎ ‎خانواده‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎جمعیت‎ ‎کمک‎ ‎میکنند‎.‎
  بنابراین،‎ ‎اهمیت‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎برای‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎بسیار‎ ‎بزرگ‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎اصلی‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎جامعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎آن‎ ‎بطور‎ ‎کلی‎ ‎اثرگذار‎ ‎باشد‎.‎

  صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎مستقیم‎ ‎و‎ ‎غیر‎ ‎مستقیم‎ ‎بر‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎تأثیراتی‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎ارائه‌دهندگان‎ ‎شغل‎ ‎در‎ ‎جوامع‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎جوانان‎ ‎دنبال‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎هستند‎. ‎همچنین،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎با‎ ‎توسعه‎ ‎زیرساختها‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎امکانات‎ ‎عمومی‎ ‎مانند‎ ‎بیمارستانها،‎ ‎مدارس‎ ‎و‎ ‎پارکها،‎ ‎به‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎زندگی‎ ‎جامعه‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎مسئله‎ ‎میتواند‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎کمترین‎ ‎امکانات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎کند‎.‎
  علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎مسکن،‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎کارآفرینی‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎. ‎همچنین،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎نیاز‎ ‎روزافزون‎ ‎به‎ ‎مسکن‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎جمعیت،‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎همیشه‎ ‎تقاضا‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎.‎
  البته‎ ‎نباید‎ ‎فراموش‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎صنعت‎ ‎ساختمان‎ ‎نیز‎ ‎میتواند‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎آلودگی‎ ‎هوا،‎ ‎صدای‎ ‎بیرویه‎ ‎دستگاه‌های‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎عدم‎ ‎رعایت‎ ‎اصول‎ ‎بهداشتی،‎ ‎تأثیرات‎ ‎منفی‎ ‎بر‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎سلامتی‎ ‎آنها‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎لذا‎ ‎بسیار‎ ‎حائز‎ ‎اهمیت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎سازمانها‎ ‎و‎ ‎شرکتهای‎ ‎صنایع‎ ‎ساختمانی‎ ‎از‎ ‎پایداری‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎کارکنان‎ ‎و‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎پاسداری‎ ‎کنند‎.‎

  نویسنده: حمیدرضا محمدیاری
  منبع: بازار کسب کارآنلاین

  اخبار مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *