×
×

مالیات شاخصه اصلی هر کشور است
اهمیت‎ ‎مالیات‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎

 • کد نوشته: 39009
 • ۱۴۰۲-۰۳-۲۶
 • ۰
 • همچنین،‎ ‎با‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎زیرساخت‌های‎ ‎حمل‎ ‎و‎ ‎نقل،‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎پرورش‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎عمومی‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎کند،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎امر‎ ‎بستر‎ ‎مناسبی‎ ‎برای‎ ‎جذب‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎ایجاد‎ ‎میکند‎.‎
  اهمیت‎ ‎مالیات‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎
 • تبلیغ هدفمند

  حمیدرضا محمدیاری/ بازار کسب و کار آنلاین
  مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎شاخصه‌ای‎ ‎اصلی‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎هر‎ ‎کشور،‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎ایفا‎ ‎میکند‎. ‎مالیات،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎اینکه‎ ‎میتواند‎ ‎درآمد‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎دهد،‎ ‎در‎ ‎تامین‎ ‎بودجه‎ ‎دولت‎ ‎ونیز‎ ‎در‎ ‎تخصیص‎ ‎منابع‎ ‎متمرکز‎ ‎برای‎ ‎سایر‎ ‎بخشهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎مؤثر‎ ‎میباشد‎.‎

  همچنین،‎ ‎با‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎زیرساخت‌های‎ ‎حمل‎ ‎و‎ ‎نقل،‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎پرورش‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎عمومی‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎کند،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎امر‎ ‎بستر‎ ‎مناسبی‎ ‎برای‎ ‎جذب‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎ایجاد‎ ‎میکند‎.‎

  در‎ ‎کشورهایی‎ ‎که‎ ‎دارای‎ ‎سیستم‎ ‎مالیاتی‎ ‎قوی‎ ‎هستند،‎ ‎دولت‎ ‎میتواند‎ ‎برای‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎کلان‎ ‎اقتصادی‎ ‎خود،‎ ‎تلاش‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎نیز‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎پایدار‎ ‎درآمد‎ ‎باشد‎. ‎به‎ ‎علاوه،‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎فساد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور،‎ ‎مالیات‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎راه‌های‎ ‎مؤثر‎ ‎برای‎ ‎تقلیل‎ ‎از‎ ‎معاملات‎ ‎غیرقانونی،‎ ‎استفاده‎ ‎نامنظم‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎تخریب‎ ‎پایگاه‌های‎ ‎فروش‎ ‎غیر‎ ‎مجاز‎ ‎است‎.‎
  مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اصلی‎ ‎ترین‎ ‎منابع‎ ‎دولت‎ ‎برای‎ ‎تامین‎ ‎بودجه،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎اقتصاد‎ ‎دارد‎. ‎با‎ ‎جمعآوری‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎قادر‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎در‎ ‎زیرساختهای‎ ‎عمومی،‎ ‎بهبود‎ ‎محیط‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار،‎ ‎ایجاد‎ ‎دانش‎ ‎و‎ ‎فناوری،‎ ‎ترویج‎ ‎کارآفرینی‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎اقدامات‎ ‎سازنده‎ ‎دیگر‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎کند‎.‎
  همچنین،‎ ‎با‎ ‎پیشرفتهای‎ ‎تکنولوژیک،‎ ‎برخی‎ ‎شرکتها‎ ‎و‎ ‎فرد‎ ‎های‎ ‎بسیار‎ ‎ثروتمند‎ ‎مانند‎ ‎شرکت‎ ‎های‎ ‎بزرگ‎ ‎فناوری،‎ ‎میتوانند‎ ‎سهم‎ ‎بسیار‎ ‎کمی‎ ‎از‎ ‎مالیات‎ ‎یا‎ ‎هیچ‎ ‎مالیاتی‎ ‎نپردازند‎. ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎میتواند‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎هرج‎ ‎و‎ ‎مرج‎ ‎در‎ ‎بودجه‎ ‎دولت‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎عدم‎ ‎ثبات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎دولت‎ ‎با‎ ‎جمع‎ ‎آوری‎ ‎مالیات،‎ ‎میتواند‎ ‎این‎ ‎نابرابری‎ ‎در‎ ‎پرداخت‎ ‎مالیات‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎نظام‎ ‎مالیاتی‎ ‎را‎ ‎عادلانه‎ ‎تر‎ ‎کند‎.‎
  از‎ ‎طرفی،‎ ‎اهمیت‎ ‎مالیات‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎تأمین‎ ‎بودجه‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎واقع،‎ ‎سیستم‎ ‎مالیاتی‎ ‎میتواند‎ ‎عامل‎ ‎ایجاد‎ ‎تغییرات‎ ‎اجتماعی‎ ‎نیز‎ ‎باشد‎. ‎مثلاً،‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎تخفیف‎ ‎مالیاتی‎ ‎برای‎ ‎افراد‎ ‎یا‎ ‎شرکتهایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎کار،‎ ‎سیستم‎ ‎آموزشی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ … ‎بهبود‎ ‎بخشند،‎ ‎میتوان‎ ‎بهبودی‎ ‎قابل‎ ‎توجهی‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎ایجاد‎ ‎کرد‎.‎

  مالیات‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎منابع‎ ‎درآمدی‎ ‎دولت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎وجوه‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎برای‎ ‎تامین‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎هزینه‌های‎ ‎دولتی‎ ‎استفاده‎ ‎میشود‎. ‎این‎ ‎منابع‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎افزایش‎ ‎هزینه‌های‎ ‎دولتی‎ ‎و‎ ‎تحریم‌های‎ ‎بین‎ ‎المللی،‎ ‎به‎ ‎میزان‎ ‎بسیار‎ ‎زیادی‎ ‎اهمیت‎ ‎پیدا‎ ‎کرده‌اند‎.‎
  در‎ ‎واقع،‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎هستند‎. ‎هدف‎ ‎اصلی‎ ‎مالیات،‎ ‎فراهم‎ ‎کردن‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎برای‎ ‎تامین‎ ‎هزینه‌های‎ ‎دولتی‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎سطح‎ ‎زندگی‎ ‎مردم‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎در‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی،‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎ ‎تا‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎کمک‎ ‎کند‎. ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل،‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎دقت‎ ‎از‎ ‎نحوه‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎اطمینان‎ ‎حاصل‎ ‎کرد‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎بهترین‎ ‎نتیجه‎ ‎برسیم‎.‎
  همچنین،‎ ‎مالیات‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎تأمین‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارد‎. ‎با‎ ‎اجرای‎ ‎مالیات،‎ ‎برای‎ ‎تأمین‎ ‎هزینه‌های‎ ‎دولتی‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎تأمین‎ ‎زندگی‎ ‎برای‎ ‎همه،‎ ‎دولت‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎بخش‏های‎ ‎کم‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎محروم‎ ‎از‎ ‎دسترسی‎ ‎به‎ ‎خدمات‎ ‎اساسی‎ ‎چون‎ ‎بهداشت،‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎اجتماعی‎ ‎دیگر‎ ‎دسترسی‎ ‎دهد‎.‎

  مالیات‎ ‎به عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎ابزارهای‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎درآمد‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎خود‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎جامعه،‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎. ‎بدون‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎درآمدهای‎ ‎کافی‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎نمیتواند‎ ‎برای‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎صنعتی‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎کند،‎ ‎برنامه‌های‎ ‎توسعه‎ ‎را‎ ‎پیاده‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎تأمین‎ ‎امکانات‎ ‎عمومی‎ ‎موردنیاز‎ ‎گردش‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎آب،‎ ‎برق،‎ ‎جاده‎ ‎و‎ ‎پل،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎و‎ … ‎باشد‎.‎
  در‎ ‎عین‎ ‎حال،‎ ‎مالیات‎ ‎میتواند‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎تأثیرات‎ ‎متفاوتی‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو،‎ ‎برخی‎ ‎مالیاتهایی‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎تحریم‎ ‎کننده‎ ‎و‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎باشند‎. ‎از‎ ‎سوی‎ ‎دیگر،‎ ‎برخی‎ ‎مالیتها‎ ‎میتوانند‎ ‎تحریک‎ ‎کننده‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎تحفیزهای‎ ‎مالی،‎ ‎فرآیند‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎سرمایه گذاری‎ ‎را‎ ‎تسهیل‎ ‎کنند‎.‎
  در‎ ‎یک‎ ‎سیستم‎ ‎حسابداری‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎چارچوبی‎ ‎از‎ ‎مالیاتهای‎ ‎مناسب،‎ ‎ایجاد‎ ‎تعادل‎ ‎مناسب‎ ‎بین‎ ‎تحریکی‎ ‎و‎ ‎تشدیدی،‎ ‎میتوان‎ ‎تأثیرات‎ ‎مثبت‎ ‎مالیات‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎حاصل‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎کمک‎ ‎کرد‎.‎
  مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎درآمدی‎ ‎دولت،‎ ‎اهمیت‎ ‎زیادی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎دارد‎. ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎مالیات‎ ‎ها،‎ ‎دولت‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎سهمیه‌بندی‎ ‎بودجه،‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎تقسیم‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی،‎ ‎بودجه‎ ‎لازم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اختیار‎ ‎قرار‎ ‎دهد‎. ‎با‎ ‎تأمین‎ ‎بودجه‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎امکان‎ ‎رفع‎ ‎نواقص‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎بخشهای‎ ‎کلیدی‎ ‎نظیر‎ ‎زیربناها،‎ ‎آموزش،‎ ‎بهداشت،‎ ‎کارآفرینی‎ ‎و‎ … ‎به‎ ‎بهترین‎ ‎شکل‎ ‎فراهم‎ ‎میآورد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه،‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎تولید‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎افزایش‎ ‎پیدا‎ ‎میکند‎.‎
  همچنین،‎ ‎به‎ ‎وسیله‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎میتواند‎ ‎از‎ ‎پول‎ ‎جمع‎ ‎شده،‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎سایر‎ ‎منابع‎ ‎مالی،‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎صنایع،‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎رفع‎ ‎فقر،‎ ‎تحقق‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ … ‎استفاده‎ ‎کند‎. ‎در‎ ‎این‎ ‎صورت،‎ ‎مالیات‎ ‎ها‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎بازارهای‎ ‎مالی‎ ‎نیز‎ ‎کمک‎ ‎میکنند‎ ‎که‎ ‎سرمایه‌گذاران‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎جذب‎ ‎شوند،‎ ‎بلکه‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎افزایش‎ ‎کارایی‎ ‎و‎ ‎بهره‌وری‎ ‎صنایع،‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎سنگین‎ ‎شدن‎ ‎نوعی‎ ‎فعالیتهای‎ ‎مفید‎ ‎و‎ ‎سودآور‎ ‎نیز‎ ‎تشویق‎ ‎میشوند‎. ‎در‎ ‎نتیجه،‎ ‎مالیات‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎تنظیم کننده‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎دارند‎.‎

  مالیات‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎منابع‎ ‎درآمدی‎ ‎برای‎ ‎دولتها‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎دارد‎. ‎با‎ ‎جمع‎ ‎آوری‎ ‎مالیات،‎ ‎دولت‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎پرداخت‎ ‎هزینه‎ ‎های‎ ‎عمومی‎ ‎مانند‎ ‎ایجاد‎ ‎بنیادهای‎ ‎زیرساختی،‎ ‎بهبود‎ ‎خدمات‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎درمانی،‎ ‎توسعه‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎پشتیبانی‎ ‎از‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎اختصاص‎ ‎دهد‎.‎
  همچنین،‎ ‎مالیات‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎تأثیر‎ ‎بسزایی‎ ‎در‎ ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎اقتصادی‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎با‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎مالیاتی‎ ‎صحیح،‎ ‎دولت‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎برای‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف‎ ‎تشویق‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎شغل‎ ‎ترویج‎ ‎دهد‎.‎

  به‎ ‎طور‎ ‎خلاصه،‎ ‎مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎موارد‎ ‎در‎ ‎قانون‌گذاری‎ ‎اقتصادی،‎ ‎دارای‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎حیاتی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید،‎ ‎و‎ ‎بنابراین،‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎یک‎ ‎کشور‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎است‎.‎

  مالیات‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎منابع‎ ‎دولتی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اصول‎ ‎اقتصادی‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎. ‎برخی‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎های‎ ‎مالیات‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎عبارتند‎ ‎از‎:‎
  ۱- ‎فراهم‎ ‎کردن‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎برای‎ ‎دولت‎: ‎درآمد‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎مالیات‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎کمک‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎برای‎ ‎پروژه‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎ای‎ ‎و‎ ‎زیرساختی‎ ‎بودجه‎ ‎اختصاص‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎ترتیب‎ ‎تولید‎ ‎را‎ ‎تحریک‎ ‎کند‎.‎
  ‎۲- تحقق‎ ‎تعادل‎ ‎بین‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎هزینه‎ ‎ها‎: ‎پرداخت‎ ‎مالیات‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎کمک‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎تعادل‎ ‎بین‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎هزینه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎را‎ ‎حفظ‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎افزایش‎ ‎تورم‎ ‎جلوگیری‎ ‎کند‎.‎
  ‎۳- توسعه‎ ‎زیرساختهای‎ ‎عمومی‎: ‎درآمدهای‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎برای‎ ‎پروژه‎ ‎های‎ ‎زیرساختی‎ ‎مانند‎ ‎بنادر،‎ ‎خطوط‎ ‎راه‎ ‎آهن،‎ ‎فرودگاه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎پل‎ ‎ها‎ ‎استفاده‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎توسعه‎ ‎زیرساخت‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎پیشبرد‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎موثر‎ ‎است‎.‎
  ‎۴- نظارت‎ ‎بر‎ ‎توزیع‎ ‎درآمد‎ ‎ملی‎: ‎مالیات‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎برای‎ ‎نظارت‎ ‎بر‎ ‎توزیع‎ ‎درآمد‎ ‎ملی‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎
  ‎۵- تعدیل‎ ‎درآمد‎: ‎مالیات‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎برای‎ ‎تعدیل‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎تفاوت‎ ‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎استفاده‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎دور‎ ‎از‎ ‎ایجاد‎ ‎نفرت‎ ‎و‎ ‎انزجار،‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎رضایتمندی‎ ‎جامعه‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎
  ‎۶- ارتقای‎ ‎خدمات‎ ‎عمومی‎: ‎حاشیه‎ ‎سود‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎مالیات‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎توسعه‎ ‎خدمات‎ ‎عمومی‎ ‎مانند‎ ‎بهداشت،‎ ‎آموزش،‎ ‎حمایت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎غیره‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎رود‎. ‎این‎ ‎خدمات‎ ‎عمومی‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎دسترسی‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎زندگی‎ ‎شهروندان‎ ‎تاثیر‎ ‎مثبت‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نوبه‎ ‎خود‎ ‎باعث‎ ‎تحریک‎ ‎تولید‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎

  مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎منابع‎ ‎تأمین‎ ‎بودجه‎ ‎کشورها،‎ ‎نقشی‎ ‎بسیار‎ ‎حیاتی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎روند‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎بتواند‎ ‎برای‎ ‎توسعه‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎سرمایه گذاری‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎آن،‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎نیز‎ ‎با‎ ‎گرفتن‎ ‎کمکهای‎ ‎مالی‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎می‏توانند‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎ارائه‎ ‎خدمات‎ ‎و‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎در‎ ‎بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎افزایش‎ ‎دهند‎.‎
  همچنین،‎ ‎مالیات‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎ابزارهای‎ ‎مهم‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎تنظیم‎ ‎و‎ ‎تعیین‎ ‎نرخ‎ ‎تورم‎ ‎و‎ ‎کنترل‎ ‎آن‎ ‎نقش‎ ‎مؤثری‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎توسعه‎ ‎نیروهای‎ ‎انسانی‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎تحقق‎ ‎تعادل‎ ‎منافع‎ ‎بین‎ ‎اقشار‎ ‎مختلف‎ ‎جامعه،‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎پایداری‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎نقش‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎

  در‎ ‎کل،‎ ‎مالیات‎ ‎با‎ ‎تأمین‎ ‎بودجه‎ ‎دولت،‎ ‎ایجاد‎ ‎بستر‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تحصیلات‎ ‎و‎ ‎توانمندیهای‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎حرفه‌ای،‎ ‎افزایش‎ ‎تسهیلات‎ ‎بانکی‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارها،‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎کیفیت‎ ‎خدمات‎ ‎عمومی‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎سیستم‎ ‎مالیاتی‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎اقتصاد،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎به منظور‎ ‎برنامه ریزی‎ ‎کلی‎ ‎و‎ ‎مدیریت‎ ‎منابع‎ ‎مالی،‎ ‎نیازمند‎ ‎طرح‌ریزی‎ ‎و‎ ‎تجدیدنظر‎ ‎مرتبی‎ ‎است‎.‎

  نویسنده: حمیدرضا محمدیاری
  منبع: بازار کسب کارآنلاین

  اخبار مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *