نسخه های توسعه را باید متناسب توانمندی و ظرفیتهای پیچید
نسخه های توسعه را باید متناسب توانمندی و ظرفیتهای پیچید
توانمندی ها و ظرفیت های هر استان با سایر استان ها متفاوت است و باید متناسب با این پتانسیل های منطقه ای برای هر استان نسخه مخصوص پیچید.

استاندار خراسان شمالی در نشست با رئیس صندوق توسعه ملی خواستار نگاه ویژه این صندوق به استان خراسان شمالی شد.

محمدعلی شجاعی در این دیدار اظهار داشت: توانمندی ها و ظرفیت های هر استان با سایر استان ها متفاوت است و باید متناسب با این پتانسیل های منطقه ای برای هر استان نسخه مخصوص پیچید.

نسخه های توسعه را باید متناسب توانمندی و ظرفیتهای پیچید
نسخه های توسعه را باید متناسب توانمندی و ظرفیتهای پیچید

شجاعی افزود: زیر ساخت های خراسان شمالی در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل هوای، ریلی و بزرگراهی ضعیف است و ما وظیفه داریم این موارد را برای سرمایه گذار برطرف کنیم.