تعیین قیمت نهایی گوشت قرمز تا هفته آینده
تعیین قیمت نهایی گوشت قرمز تا هفته آینده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان باید قیمت نهایی گوشت قرمز را تا یک هفته آینده تعیین تکلیف کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان باید قیمت نهایی گوشت قرمز را تا یک هفته آینده تعیین تکلیف کند.

محمود قنبری در نشست کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: بعد ازاعلام قیمت نهایی گوشت قرمز، دستگاه های بازرسی و تعزیزات باید بر قیمت ها نظارت و با گرانفروشان برخورد داشته باشند.

قنبری با اشاره به درخواست زنبورداران به شکر با هدف تعداد زنبورهای موجود استان، تصریح کرد: ١٠٠ تن شکر با نرخ دولتی بین زنبورداران توزیع خواهد شد و سازمان های صمت و جهاد کشاورزی و اتحادیه مربوطه باید بر قیمت عسل نظارت داشته باشند.

تعیین قیمت نهایی گوشت قرمز تا هفته آینده
تعیین قیمت نهایی گوشت قرمز تا هفته آینده