همکاری سخاوتمندانه‌ترین ایران با آژانس تاکنون
همکاری سخاوتمندانه‌ترین ایران با آژانس تاکنون
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تاریخ 17 سال گذشته نشان می‌دهد ایران همواره در چارچوب مقررات بین المللی و منافع ملی خود سخاوتمندانه‌ترین همکاری‌ها را با آژانس داشته است اما اغلب جز دشمنی‌های افزونتر و باج خواهی‌های بیشتر چیزی عاید آن نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تاریخ ۱۷ سال گذشته نشان می‌دهد ایران همواره در چارچوب مقررات بین المللی و منافع ملی خود سخاوتمندانه‌ترین همکاری‌ها را با آژانس داشته است اما اغلب جز دشمنی‌های افزونتر و باج خواهی‌های بیشتر چیزی عاید آن نشده است.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با اراده سیاسی جدید خود که در ماههای گذشته به بهترین وجه آشکار شده است و بنده و شما افتخار نمایندگی آن را داریم بر همه تفکرات سازش طلبانه و معامله گرانه مهر بطلان زده و راه مقاومت فعال را با قدرت انتخاب کرده است.

همکاری سخاوتمندانه‌ترین ایران با آژانس تاکنون
همکاری سخاوتمندانه‌ترین ایران با آژانس تاکنون

وی ادامه داد: البته ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع  است. مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی اعتمادی انجام شود مذاکره با آژانس باید با اطمینان از استقلال آنها از قدرت های سلطه گر صورت گیرد و مذاکره با بقیه کشورهای دیگر نیز برحسب این شاخص طرح ریزی شود که در صحنه های حساس چقدر حقوق و منافع ملت ایران حمایت می کنند.