هشدار! کاهش آبخوانها تا پایان خرداد
هشدار! کاهش آبخوانها تا پایان خرداد
سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر چند در پایان خردادماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 24 میلیون متر مکعب افزایش یافته است اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 31 میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد و تراز آب زیرزمینی خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و هفتاد سانتیمتر ،کاهش یافته است.

سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر چند در پایان خردادماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره آماری موجود ، حدود ۲۴ میلیون متر مکعب افزایش یافته است اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود ۳۱ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد و تراز آب زیرزمینی خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و هفتاد سانتیمتر ،کاهش یافته است. 

مهندس حسن فرازجو افزود : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست . لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

هشدار! کاهش آبخوانها تا پایان خرداد
هشدار! کاهش آبخوانها تا پایان خرداد