آگهی مزایده فروش زمین
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش ۲۵ قطعه زمین واقع در انتهای خیابان بهارک       آگهی مزایده فروش ۲۵ قطعه زمین واقع در انتهای خیابان بهارک مهلت دریافت اسناد ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ مهلت ارائه پیشنهادات ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بجنورد مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سایت رسمی شهرداری بجنورد bojnord.ir

آگهی مزایده فروش ۲۵ قطعه زمین واقع در انتهای خیابان بهارک

      آگهی مزایده فروش ۲۵ قطعه زمین واقع در انتهای خیابان بهارک مهلت دریافت اسناد ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ مهلت ارائه پیشنهادات ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بجنورد مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سایت رسمی شهرداری بجنورد bojnord.ir