رمز موفقیت در دستگاههای اجرایی و اداری مدیریت با کفایت است/ شورای فرهنگ عمومی باید حالت قرارگاهی پیدا نماید
رمز موفقیت در دستگاههای اجرایی و اداری مدیریت با کفایت است/ شورای فرهنگ عمومی باید حالت قرارگاهی پیدا نماید

رئیس جمهور در جلسه شورای فرهنگ عمومی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ – ۱۹:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۱۱:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۱۷:۵۸ در گفت و گو با یکی از داوران جشنواره هجدهم مطرح شد: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳:۴۵

رمز موفقیت در دستگاههای اجرایی و اداری مدیریت با کفایت است/ شورای فرهنگ عمومی باید حالت قرارگاهی پیدا نماید

رئیس جمهور در جلسه شورای فرهنگ عمومی:

۱۴ آبان ۱۴۰۲ – ۱۹:۲۷

هفت هزار نفر به تماشای هجدهمین جشنواره تئاتر خراسان‌شمالی نشستند

۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۱۱:۲۶

آیین بزرگداشت «امین فرحی» برگزار شد

۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۹

راه یابی 5 اثر نمایشی به جشنواره مناطق کشور

۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۸

هجدهمین جشنواره  تئاتر خراسان شمالی برترین های خود را شناخت

۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۲۳:۲۱

بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بمناسبت ۱۳ آبان

۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۱۷:۵۸

متن خوب، لازمه ارتقای تئاتر خراسان شمالی

در گفت و گو با یکی از داوران جشنواره هجدهم مطرح شد:

۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳:۴۵