تدوین سند اقتصادی توفیق افتخار ایران است
تدوین سند اقتصادی توفیق افتخار ایران است
آیا می دانید منشا عملیات روانی و شایعه پراکنی ؛ که این روزها سبب بروز هیجانی کاذب در کشور شده است؛ استعمار پیر انگلیس است.