ارائه خدمت صرفا با زدن ماسک امکانپذیر است
ارائه خدمت صرفا با زدن ماسک امکانپذیر است
مهندس جمشید بهمنی گفت: با توجه به بخشنامه های بیست وچهارم ستاد پیشگیری ومقابله با کرونای وزارت نیرو و رئیس محترم سازمان اداری واستخدامی کشور و همچنین وضعیت قرمز استان و مصوبه ستاد استانی بریاست استاندار محترم گلستان ارائه خدمت در شرکت آب منطقه‌ای استان فقط با استفاده از ماسک امکانپذیر است.

مهندس جمشید بهمنی گفت: با توجه به بخشنامه های بیست وچهارم ستاد پیشگیری ومقابله با کرونای وزارت نیرو و رئیس محترم سازمان اداری واستخدامی کشور و همچنین وضعیت قرمز استان و مصوبه ستاد استانی بریاست استاندار محترم گلستان ارائه خدمت در شرکت آب منطقه‌ای استان فقط با استفاده از ماسک امکانپذیر است. 

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: به متقاضیانی که بدون ماسک به این شرکت مراجعه نمایند هیچگونه خدمتی ارائه نشده و از ورود آنان جلوگیری بعمل می آید.

ارائه خدمت صرفا با زدن ماسک امکانپذیر است
ارائه خدمت صرفا با زدن ماسک امکانپذیر است

بهمنی گفت: الزام استفاده از ماسک  احترام به سلامتی  همگانی است.

وی افزود نظارت جدی دراستفاده ازماسک در سطح شرکت اب منطقه ای درحال انجام است و از همکاری ورعایت کارکنان آب منطقه ای وارباب رجوع تقدیر وتشکر نمود.