درمصرف برق واحدهای تولیدی مدیریت کنند
درمصرف برق واحدهای تولیدی مدیریت کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: با عنایت به تداوم گرمای هوا و افزایش بسیار زیاد مصرف برق در کشور و استان، واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از قطعی برق در مصرف برق صرفه جویی نمایند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گفت : با عنایت به تداوم گرمای هوا و افزایش بسیار زیاد مصرف برق در کشور و استان ، واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از قطعی برق در مصرف برق صرفه جویی نمایند.

حسین طلوعیان گفت : با عنایت به تداوم گرمای هوا و افزایش بسیار زیاد مصرف برق در کشور و استان ، جهت جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی اعم از داخل و خارج شهرک توصیه اکید می گردد کلیه واحدهای صنعتی استان نسبت به کاهش بارالکتریکی مصرفی خود بویژه در ساعات ۱۵ لغایت ۱۸ که ساعات پیک مصرف می باشد ، اقدام نمایند .