فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی
فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی
با عنایت به تخصیص سهمیه امریه سربازی در طرح تاپ ، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جهت بکارگیری نیروهای متخصص تحصیل کرده دانشگاهی بصورت امریه سربازی در بنگاههای تولیدی و خدماتی ، کلیه بنگاههای مذکور که دارای مجوز تحقیق و توسعه معتبر هستند در صورت متقاضی بودن حداکثر تا تاریخ ۹۹/۵/۲۳ با مراجعه به سامانه www.iranetop.ir نسبت به ثبت نام ، تکمیل پرونده بنگاه ، ثبت نیازهای پژوهشی و ثبت درخواست سرباز تاپ اقدام نمایند.