همگام بادولت الکترونیک همراه بامراجعه کمترمردم
همگام بادولت الکترونیک همراه بامراجعه کمترمردم
سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان از ارائه خدمات جدید قراردادها در سایت آب منطقه ای گلستان خبر داد.

سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان از ارائه خدمات جدید قراردادها در سایت آب منطقه ای گلستان خبر داد. 

مهندس محمد تقی میردیلمی اظهار کرد: همگام با دولت الکترونیک و با هدف مراجعه کمتر ارباب رجوع جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و تسریع در ارایه خدمات، تمامی فرم‌ها و چک لیست‌های مربوط به قراردادهای مشاوران و پیمانکاران در سایت شرکت آب منطقه‌ای گلستان در قسمت خدمات سایت بارگذاری گردید.

همگام با دولت الکترونیک همراه با مراجعه کمترمردم
همگام با دولت الکترونیک همراه با مراجعه کمترمردم

وی اظهار کرد: در آینده گام‌های مؤثرتری برای ارایه خدمات نوین و پیشبرد اهداف دولت الکترونیک خواهیم برداشت.