بازدید دکتر حق شناس، استاندارگلستان از اولین پروژه پایلوت پرورش متراکم میگو (بایوفلاک)