برگزاری تور صنعتی راهیان پیشرفت و بازدید اصحاب رسانه استان گلستان -