گازرسانی به ۱۷۶۶ پروژه در استان
گازرسانی به ۱۷۶۶ پروژه در استان
وی افزود: ازاین تعداد تمامی 33 شهراستان بهمراه 872 روستا و797 واحد صنعتی عمده و همچنین 64 جایگاه سی ان جی از نعمت گازطبیعی بهره مند شده اند.

مهندس محمد رحیم رحیمی ازگازرسانی به  ۱۷۶۶ پروژه  در بخشهای مختلف درسطح استان  تاکنون خبر داد.

  وی افزود: ازاین تعداد  تمامی ۳۳  شهراستان بهمراه  872 روستا و۷۹۷ واحد صنعتی عمده و همچنین  64 جایگاه سی ان جی از نعمت گازطبیعی بهره مند شده اند.

مهندس رحیمی ضمن تشکرازتلاش و زحمات مجموعه کارکنان و پیمانکاران گرامی گازگلستان گفت:این شرکت توانست افزون بر۹ هزار ۳۵۹ کیلومترشبکه گازرا دراستان اجرا نماید که درهمین رابطه تاکنون تعداد ۵۷۳ هزار و ۷۷۸ مشترک نیز جذب شوند.

وی درادامه اظهارداشت:درحال حاضر تعداد ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ خانواراستان به جمع مصرف کنندگان گازپیوستند،ضمن اینکه ۱۰۰ درصد خانوارشهری و۹۶ درصد خانوارروستایی استان ازاین انرژی برخوردار می باشند. 

  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درپایان باتشکرازهمراهی مشترکین گاز،درخواست داشت تا این عزیزان همچون گذشته نهایت همکاری را با این شرکت داشته باشند وضمن پرداخت به موقع گازبهاء،بدهی های معوق خود را نیزواریز تا انشاء ا…بتوانیم علاوه برتوسعه گازرسانی ،خدمات خود را درسطح استان ارتقاء دهیم.    

  • منبع خبر : پایگاه خبری شرکت گاز استان گلستان