پرداخت یارانه۱۳۶هزار تومانی
پرداخت یارانه۱۳۶هزار تومانی
به گزارش بازار کسب و کار آنلاین،حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجهم گفت، با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ دو برابر خواهد شد.

عضو کمسیون بودجه از مصوبه کمیسیون تلفیق برای دو برابر شدن یارانه نقدی خبر داد و گفت، در سال ۱۴۰۰ یارانه ۱۳۶ هزار تومان خواهد شد.

پرداخت یارانه۱۳۶هزار تومانی

پرداخت یارانه۱۳۶هزار تومانی
پرداخت یارانه۱۳۶هزار تومانی

به گزارش بازار کسب و کار آنلاین،حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجهم گفت، با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ دو برابر خواهد شد.

وی افزود، بر این اساس، یارانه هریک از ۷۸ میلیون یارانه بگیر در کشور در سال آینده ۹۱ هزار تومان خواهد بود.

همچنین طبق این مصوبه ۴۸ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه از ۷۸ میلیون نفر یارانه‌شان یک‌ونیم برابر بیشتر یعنی ۱۳۶ هزار تومان خواهد بود.