حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی
تحقیقات نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی، تاثیرات مثبت قابل توجهی در سلامت روانی و احساسی فرد ‏دارد به گونه‌ای که می‌تواند در برابر آثار مضر استرس به فرد کمک کرده و از وی محافظت نماید. ‏

مراقبت از کودکان توسط والدین، توصیه‌های سازنده دوستان در خصوص روابط عاطفی، دریافت کمک نقدی ‏از سوی خانواده درج یک از جمله مواردی هستند که اکثر ما آنها را حداقل برای یکبار هم که شده است ‏تجربه کرده‌ایم. این همان آرامش احساسی و جسمانی است که خانواده، دوستان یا همکاران ما به ما می‌‏دهند. ‏

حمایت اجتماعی

تحقیقات نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی، تاثیرات مثبت قابل توجهی در سلامت روانی و احساسی فرد ‏دارد به گونه‌ای که می‌تواند در برابر آثار مضر استرس به فرد کمک کرده و از وی محافظت نماید. ‏

این حمایت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
چهار نوع اصلی حمایت اجتماعی وجود دارد. ‏
حمایت احساسی: این همان چیزی است که اکثر افراد در زمان صحبت از حمایت اجتماعی به ان فکر می ‏کنند.زمانی که فردی به شما می گوید نگران شما است، وی نشان می دهد که به لحاظ احساسی، از شما ‏حمایت می کند. به عنوان مثال، اگر از شریک‌تان جدا شده‌اید و یا شغل‌تان را از دست داده اید احتمال دارد ‏که یکی از دوستان نزدیکتان به مدت چند هفته، هر روز با شما تماس بگیرد تا در جریان شرایط شما قرار ‏بگیرد و به شما نشان دهد که نگران شما است. ‏
کمک عملی: افرادی که شما برای آنها مهم هستید احتمال کمک‌های عملی نیز در اختیار شما قرار دهند از ‏قبیل پول، غذا، کمک به آشپزی یا بچه‌داری یا کمک به اسباب کشی. این نوع کمک باعث می شود شما ‏وظایف خود را در زندگی روزمره تان تکمیل کنید. ‏
به اشتراک گذاشتن دیدگاه: برخی افراد با به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌شان درباره یک شرایط خاص یا ‏صحبت درباره نحوه مدیریت‌شان در آن شرایط خاص، به شما کمک می کنند. در زمان به اشتراک گذاشتن ‏دیدگاه‌ها، شما درک بهتری درباره یک موقعیت و بهترین شیوه مدیریت کردن آن پیدا می کنید. به عنوان ‏مثال اگر شما با دوستانتان درباره مشکلاتی که با پسرتان دارید صحبت کنید، وی احتمالاً دیدگاهی را به شما ‏بگوید که قبلاً به ذهن شما نرسیده است. این امر می تواند به شما در پرداختن بهتر به شرایط مربوط به ‏کودکتان کمک کند. ‏
به اشتراک گذاشتن اطلاعات: زمانی که خانواده، دوستان یا حتی کارشناسان اطلاعاتی واقعی درباره یک ‏موقعیت خاص ارائه می کنند این امر می تواند بسیار مفید باشد. به عنوان مثال، یکی از دوستانتان که تازه ‏ازدواج کرده است اطلاعاتی درباره هزینه‌های عروسی ارائه می کند یا فردی که سرطان را پشت سر گذاشته ‏است، اطلاعاتی را درباره انواع مختلف درمان سرطان در اختیار شما قرار می‌دهد. ‏
چگونه شبکه حمایت اجتماعی خود را بهبود دهم؟
۱) از ریسک‌های اجتماعی نهراسید: جسـتجو بـرای پیـدا کـردن افراد جدیـد و معرفی کـردن خودتان به آنهـا ‏یک روش مفیـد بـرای ملاقات با افراد دیگر اسـت. به عنوان مثال شـما ااحتمالاً تصمیم بگیرید بـه یـک ‏میهمانـی بروید آن هـم در شـرایطی که با هیچ فـردی در آن مهمانی آشـنا نیسـتید. تجمعـات غیر رسـمی، ‏مراکـز اجتماعـی، دوره‌های آموزشـی یا باشـگاه‌های تفریحـی، مـدارس یـا محل‌هـای کار جاهای مناسـبی ‏برای دیـدار با افراد اسـت.
۲) از حمایت‌هایی که دارید بیشترین استفاده را کنید: اینکه تصور کنید بقیه افراد می‌دانند شما چه نیازی ‏دارید. آسان است ولی اغلب شرایط اینگونه نیست. شما احتمالاً نیاز داشته باشید به بقیه بگویید که چه ‏چیزی می‌خواهید. در ابراز درخواست‌هایتان تا حد ممکن، موردی و دقیق باشید. با این حال تلاش کنید با ‏درخواست‌های بیش از اندازه باعث خستگی حامیان خود نشوید‎.‎
۳‏‎ .‎ارتباط برقرار کنید: از افـرادی کـه می‌شناسـید بخواهیـد بـه شـما کمـک کنند شـبکه حمایتی خـود را ‏گسـترش دهیـد. اگـر بـه تازگـی، مجـرد شـده‌اید از دوسـتانتان بخواهید شـما را به افـراد مجـرد همسـن ‏خودتـان معرفـی کننـد.‏
۴‏‎ .‎فرصت‌های جدید خلق کنید: زمانـی کـه از فعالیتهـای معمـول خـود خـارج می‌شـوید ممکـن اسـت ‏فرصت‌های جدیـدی را بـرای خـود خلق کنید تا بـا افراد جدیـدی ملاقات کنید. به عنـوان مثال زمانـی کـه ‏شـما به یک گـروه یا باشـگاه می‌پیوندیـد یا وارد یک سـازمان می‌شـوید، می‌توانیـد با افـراد جدید ملاقات ‏کنید.‏
۵‏‎.‎وابستگی‌های ناسالم خود را رها کنید: خـارج شـدن از هـر ارتباطی، حتی زمانی که آن ارتباط زیان‌آور ‏باشـد، دردناک اسـت ولـی در برخـی مـوارد ضروری می‌باشـد. به عنـوان مثال اگر شـما می‌خواهید مصرف ‏الـکل را تـرک کنیـد ولـی دوسـتانتان می‌خواهنـد وقت خـود را در بارهـا در کلوب‌ها بگذراننـد، ممکن اسـت ‏شـما تصمیم بگیرید که آنهـا را رها کنید. می‌تـوان با برخی افـراد بـدون تـرک کامل رابطه، فقـط زمان ‏کمتـری را صرف کرد.‏
۶‏‎ .‎برنامه‌ریزی کنید: دربـاره اینکـه چـه حمایت‌هایـی نیـاز داریـد و چگونـه می‌توانیـد آنهـا را دریافـت کنید ‏بیاندیشـید.‏
۷‏‎ .‎به گروه‌ها بپوندید: برخـی اوقـات، بهتریـن راه برای پیـدا کردن حمایتی که به آن نیاز دارید، پیوسـتن به ‏یک گروه حمایتی اسـت. اگر شـما برای یک مشـکل بسـیار خاص از قبیل مشکلات سلامتی بـه حمایت نیاز ‏داریـد بهترین گزینـه، دریافت کمک از یک گـروه حمایتی رسـمی اسـت. ‏
۸‏‎ .‎صبور باشید: پیدا کردن دوستان جدید زمانبر است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که افراد جدید ‏زیادی را ملاقات کنید تا در نهایت یک دوست جدید پیدا کنید. نزدیک شدن و قرابت پیدا کردن نیز به ‏گذشت زمان نیاز دارد. احساس نزدیکی کردن به یک فرد به ماه‌ها زمان نیاز دارد تا شما بتوانید روی حمایت ‏آنها حساب باز کنید‎. ‎‏
۹‏‎ .‎از روابط منفی دوری کنید: روابط منفی تاثیر بدی روی سلامت احساسی شما دارند. ‏برخی از این جنبه‌های منفی، امری واضح است از قبیل سوء استفاده و آزار و اذیت. در برخی موارد دیگر، این ‏جنبه‌های منفی، چندان واضح نیست از قبیل وابستگی زیاد و بیش از اندازه. شما مسئول رفتار بقیه نیستید ‏ولی باز هم رفتار بقیه ضرر به سلامت شما می‌زند‎. ‎این احتمال وجود دارد که شما با مشکلاتتان به شیوه‌های ‏غیرسالم برخورد کنید‎. ‎اجتناب از برخی روابط منفی به ویژه زمانی که بحث روابط با اعضای خانواده در میان ‏است دشوار میباشد. در این شرایط، بهترین حالت این است که میزان تماس با این افراد را محدود یا از تکیه ‏به آنها به عنوان منبع کمک اجتناب کنید. استفاده از سایر منابع حمایتی مفید نیز به منظور کاهش آثار این ‏رابطه منفی، گزینه مناسبی است.‏
۱۰‏‎ .‎مراقب روابط‌تان باشید: شما اگر دوست خوبی باشید احتمال اینکه روابط دوستی قویتری بسازید نیز ‏بیشتر است. ارتباط خود را با گروه حمایتی‌تان حفظ کنید، دیگران را زمانی که به حمایت احتیاج دارند ‏دریابید و اجازه دهید که بدانند شما قدردان آنها هستید‎.‎

  • نویسنده : دکتر محمود سلطانی - مدرس مهارت‌های‌ ارتباطی ‏