آن سوی تب شهرسازی یا شهری سازی!!
آن سوی تب شهرسازی یا شهری سازی!!
جلوگیری ازتغییر و تخریب بافت روستا ها با هر دلیل وعنوان ومنطقی ،ضمن حفظ فرهنگ، آداب ورسوم ومختصات وجاذبه های گردشگری به ویژه درعصر گردشگری تجربه محورکنونی،میراث ارزشمند وکهن آن را به آینده منتقل خواهد کرد .

یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها،نرخ بالای روستا نشینی،عدم پیروی از الگوی توسعه ی مرکز -پیرامون وشمال-جنوب وشهر -روستا، توزیع عادلانه منابع وامکانات در مناطق مختلف اعم ازشهر وروستا است .از طرفی کاهش فاصله درآمدی وبرخورداری شهروروستا ، مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش خواهد داد .

آن سوی تب شهرسازی یا شهری سازی!!

جلوگیری ازتغییر و تخریب بافت روستا ها با هر دلیل وعنوان ومنطقی ،ضمن حفظ فرهنگ، آداب ورسوم ومختصات وجاذبه های گردشگری به ویژه درعصر گردشگری تجربه محورکنونی،میراث ارزشمند وکهن آن را به آینده منتقل خواهد کرد.

با کمترین جستجو و تاملی ،می توان دریافت که متاسفانه ،روستاهایی که در گذشته نه چندان دور،محل تولید کالا وخدمات ارگانیک وواشتغال پایدار وبومی بود،به تدریج به مصرف کننده های کالا وخدمات شهری تبدیل شده وتحت لوای موجه عدالت و برخورداری از امکانات ،از اصالت تاریخی ونقش اقتصادی خود فاصله گرفته وبه تعبیر من،آگاهانه یا نا آگاهانه،به دام جذاب وفریبنده ی پروژه”شهری سازی “افتاده اند ، باز هم به تعبیر من،عواقب”روستازدایی” علی رغم قصد پاک وخیر، که اکنون سرگرم آن هستیم ، همچون تب سد سازی دهه های اخیر ،در چند سال آینده بروز وظهور خواهدکرد وخدا کند که این بار دیگر ،دیر نشده باشد!
درکنار پروژه ی نامیمون “شهری سازی”روستاها ،افزایش شهرها(به جز شهر های جدید) و تقاضای تبدیل روستا به شهر نیز، چالش دیگری است،وبه نظر می رسد در افکار عمومی به عنوان دستآورد وافتخار ونشان توسعه و…..تلقی شده ودر حال تبدیل به آرزو ومطالبه عمومی اکثر روستاهای بزرگ است.
به دور از هر تعصبی وبا اعتراف به برخی مزایای تبدیل به شهر در تقسیمات کشوری ،دراکثر دولتها، حمایت های متنوعی از روستا وروستا نشینان به عمل آمده ودر زمینه هایی از جمله زیرساختها ،اقدامات هدفمندی انجام شده است ولی این موفقیتها ،نمی تواند ونبایدمانع نقد منصفانه عملکرد آنها شود .
زندگی در این”روستا-شهر “ها(به قول من)روستاوندان دیروز را به شهروندانی تبدیل کرده است که نه تنها کاهش شکاف وفاصله ی درآمدی ورفاه را حس نمی کنند ، بلکه هزینه هایی را هم به سبد خانواده هایشان افزوده است.اکنون محرومیت ومحدودیت در استفاده از تسهیلات کم بهره وسایر یارانه های مستقیم وغیر مستقیم و…..حداقل پیامد شهرنشینی آنان است واگر با همین فرمان ادامه دهیم به نطر من بروز مسائل مختلف در آینده نه چندان دور ،نهصت معکوس “تبدیل شهر به روستا” را پیش بینی پذیر خواهد نمود ودیر یا زود،احتمالا، به این نتیجه خواهیم رسید که روستاها رادرقالب روستا و همانطور که هستند توسعه دهیم نه از مسیر شهرکردن یا شهری سازی!

  • نویسنده : دکتر رسول نیشابوری