تاثیر مدت زمان انجام بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای شناختی(حافظه، توجه)
تاثیر مدت زمان انجام بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای شناختی(حافظه، توجه)
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل آزمون رايانه‌اي ام‌اسپن، آزمون رايانه‌اي عمکلرد پیوسته و پرسشنامه انگيزش تحصيلي هارتر بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون تي دو نمونه مستقل استفاده شد.

پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی

محمودرضا بنی‌یعقوبی۱، فرشید الازمنی نوده۲، فائضه بنی یعقوبی۳، فرامرز احسانی۴، مهدی کرد۵*

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدت زمان انجام بازی‌های رایانه‌ای برکارکردهای شناختی حافظه و توجه و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع ششم ابتدائی استان گلستان بوده است.. روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات علمی-مقایسه‌ای است که گذشته‌نگر می‌باشد. این تحقیق از نوع پژوهش بنیادی با روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع ششم ابتدائی استان گلستان بود. که تعداد ۱۵۳ نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی گروهی انتخاب شدند و با توجه به هدف تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون رایانه‌ای ام‌اسپن، آزمون رایانه‌ای عمکلرد پیوسته و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شد.

یافته ها: داده‌های این مطالعه نشان داد که مدت زمان انجام بازی‌های رایانه‌ای با کارکرد شناختی حافظه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ششم ابتدائی استان گلستان، دارای رابطه آماری معنادار است و مدت زمان انجام بازی‌های رایانه‌ای بر توجه دانش‌آموزان دختر مقطع ششم ابتدائی استان گلستان فاقد رابطه معنادار است.

بحث و نتیجه گیری:  بازی‌های رایانه‌ای با دارا بودن ویژگی رقابتی، پیچیدگی، آزمایش‌پذیریو انعطاف‌پذیری، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر خلاقیت، ارتقا یادگیری ، پرورش تمرکز و دقت، افزایش بهره هوشی، آموزش مفاهیم پیچیده، افزایش انگیزه و اشتیاق و افزایش مهارت انتزاعی دانش‌آموزان می‌گذارد. 

واژه های کلیدی: بازی‌های رایانه‌ای، حافظه، توجه، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموز

 1. کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 2.  استادیار، گروه مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 
 3. مربی هیئت علمی،گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 
 4. پژوهشگر علوم ازمایشگاهی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران. 

۵-کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران.( نویسنده مسئول) ایمیل: m.kord@azaruniv.ac.ir

The effect of playing computer games on cognitive functions (memory, attention) and academic achievement in sixth grade female students

Mahmoudreza Baniyaghobi۱, Farshid alazmani Noodeh۲, Faeze Baniyaghoobi۳, Faramarz Ehsani۴, Mehdi Kord۵*

Abstract

Background and aim: The aim of this study was to investigate the effect of the duration of computer games on cognitive functions of memory and attention and motivation for academic achievement in female sixth grade elementary school students in Golestan province.

Materials and Methods:  The present study is a causal-comparative study that is retrospective. This research is a basic research with correlation method. The statistical population of the study included all female students in the sixth grade of elementary school in Golestan province. 153 people were selected through group random sampling and tested according to the purpose of the study. The instruments used in this study included the Mspan computer test, the continuous performance computer test and the Harter Academic Motivation Questionnaire. Independent t-test was used to analyze the data.

Results:The data of this study showed that the duration of computer games with cognitive function of memory and motivation for academic achievement of sixth grade elementary school students in Golestan province has a statistically significant relationship and the duration of computer games on the attention of sixth grade elementary school girls, It is meaningful.

Conclusion:Computer games with competitive characteristics, paternity and flexibility.have an important impact on creativity, promote learning, hncrese IQ, complex concepts  learning and increase motivation and abstract skills in students.

Keywords: Computer Games, Memory, Attention, Academic achievement,Student

 1. MSc in PHysical Education , KHarazmi University,Tehran, Iran.
 2. PhD in Nursing, Assistant Professor, Critical Care Nursing Department, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
 3. Instructor , Department of Military Nursing , Faculty of Nursing , Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 4. Researcher, Student Research Center,Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 5. MSc in psychology, SHahid Madani Azarbayjan University, Tabriz ,Iran. (Corresponding Author),

E-mail:m.kord@azaruniv.ac.ir

 • نویسنده : فرشید الازمنی نوده
 • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین