واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
یافته ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به سخنان فرمانده کل قوا طی گذر زمان با استفاده از ایده های نو، برخورداری از خودباوری سازمانی و بهره گیری از فناوریهای پیشتاز در نیروهای مسلح به توسعه علم و دانش کمک شایانی کرده و نقش سازندگی خود را ایفا نموده است.

فائضه بنی یعقوبی۱، فرشید الازمنی نوده۲* ، فرامرز احسانی۳

 چکیده

مقدمه: انقلاب اسلامی ایران در پنجمین دهه حیات خود با وجود ایستادگی در برابر دشمنان استثمارگر جهانی، اکنون در چنان نقطه عطفی قرار دارد که رهبر معظم انقالب، در ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ منشوری تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب تبیین کردند و در آن، توصیه های کاربردی را جهت ارتقای فصل جدید جمهوری اسلامی ارائه دادند که از مهمترین این مسائل، ضرورت توجه به مسئله علم و پژوهش بوده است. لذا با توجه به اهمیت نقش و تاثیر عملکرد نیروهای مسلح در ارتقاء این حوزه، هدف از مطالعه حاضر، واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد.

واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسلامی

روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مروری بوده که پژوهشگران برای بررسی متون، مقالات بالقوه واجد شرا یط را در پایگاه داده های PubMed ،scholar google و SIDجستجو نمودند. به این منظور از کلیدواژه های Statement”, “science , “ پایگاه Statement of the second step”, “Leadership”, “Revolution”, “Army” ,“Military” “Research”, های اطلاعاتی لاتین و از کلید واژه های “علم و دانش “، ” پژوهش “، ” نظامی “، “ارتش”، ” انقلاب”، ” رهبری”، “بیانیه گام دوم” برای یافتن مقالات مرتبط استفاده شد. ابتدا تعداد ۳۰ مقاله مرتبط بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد سپس بررسی کیفیت مقالات و اعمال معیارهای ورود و خروج مقالات به مطالعه انجام و نهایتا، ۱۰ مقاله مرتبط انتخاب و نتایج بررسی گردید.

واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
واکاوی علم و پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

یافته ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به سخنان فرمانده کل قوا طی گذر زمان با استفاده از ایده های نو، برخورداری از خودباوری سازمانی و بهره گیری از فناوریهای پیشتاز در نیروهای مسلح به توسعه علم و دانش کمک شایانی کرده و نقش سازندگی خود را ایفا نموده است.

بحث و نتیجه‌گیری: تمامی نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند بستر لازم را برای تولید و توسعه دانش و پژوهش فراهم کنند. با توجه به اینکه ارتش هرکشوری نماد قدرت آن کشور است و حفظ این قدرت طبق سخنان رهبر انقلاب اسلامی در گروی توجهات لازم به حوزه علم و پژوهش بوده، لازم است بخشی از سرمایه‌ی یک کشور در این راه صرف شود تا بیانات رهبری در بیانیه گام دوم تحقق یابد.

کلیدواژه ها: علم و دانش، پژوهش، نظامی، ارتش، انقلاب، مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم

  1. مربی هیئت علمی،گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 

۲- استادیار، گروه مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا،تهران،ایران.( نویسنده مسئول) Email: Farshid.Gorgani@gmail.com

  • پژوهشگر علوم ازمایشگاهی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش. ، تهران، ایران. 
  • نویسنده : دکتر فرشید الازمنی نوده
  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین