اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به سامانه سنا
اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به سامانه سنا
مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان با اشاره به تاییدات مقام معظم رهبری درخصوص اقدامات دیوان محاسبات کشور؛ چابکی و فعال بودن دیوان محاسبات را مرهون اقدامات تحولی و تدابیر دکتر بذرباش رئیس کل دیوان محاسبات کشور دانسته که از جمله این اقدامات، تهیه و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، شش ماه قبل از موعد قانونی می باشد.

ارائه گزارش تفریغ بودجه ۶ ماه زودتر از مهلت قانونی از جمله اقدامات تحولی و بی‌سابقه در دیوان محاسبات کشور به شمار می آید.

اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به سامانه سنا

مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان با اشاره به تاییدات مقام معظم رهبری درخصوص اقدامات دیوان محاسبات کشور؛ چابکی و فعال بودن دیوان محاسبات را مرهون اقدامات تحولی و تدابیر دکتر بذرباش رئیس کل دیوان محاسبات کشور دانسته که از جمله این اقدامات، تهیه و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، شش ماه قبل از موعد قانونی می باشد.

به گزارش بازار کسب و کار دکتر زارعی گزارش تفریغ بودجه را معتبرترین سند نظارتی کشور دانسته که بر اساس اصل (۵۵) قانون اساسی، ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی ، همه ساله توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد.
وی تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی و ذینفعان ۶ ماه زودتر از موعد قانونی مقرر را ضمن آگاهی رسانی به نمایندگان ملت از نحوه اجرای احکام، تکالیف و مجوزات صادره و همچنین اعلام وصول منابع و چگونگی مصرف اعتبارات توسط دولت به همراه نظرات کارشناسی دیوان محاسبات، نقشه و چراغ راهی برای اتخاذ تصمیمات موثر و آگاهانه بر اساس اطلاعات و اخذ بازخوردها و در نتیجه منجر به اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور دانست.
مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان افزود: در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، از جمله اقدامات دیوان محاسبات را تهیه تواماً گزارش تفریغ بودجه سالجاری(۱۴۰۱) در مقاطع دو ماهه و همچنین برای نخستین بار تهیه و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردند و افزود: در کنار این کار ارزشمند فراهم نمودن زیرساختهای لازم بمنظور اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا) جهت ارائه برخط عملکرد احکام قوانین و مقررات مالی و محاسباتی که این مهم نیز برای اولین بار در دوره مدیریت دکتر بذرپاش اتفاق افتاده که می تواند برنامه ریزی دقیق برای تدوین چشم انداز توسعه ای پنج ساله بعدی را متحول تر نماید.
زارعی این اقدامات مهم در دیوان محاسبات کشور را حاصل تلاشهای شبانه روزی و جهادی همکاران دیوان محاسبات در استان و سراسر کشور دانسته و از کلیه همکاران خود در دیوان محاسبات استان گلستان در رسیدن به اهداف سازمانی تقدیر و تشکر نمود.