وصل آنی تلفن با پرداخت بدهی از طریق ۲۰۰۰
وصل آنی تلفن با پرداخت بدهی از طریق ۲۰۰۰
در صورت پرداخت بدهی تلفن ثابت از طریق شماره 2000 ، تلفن قطع شده بلافاصله وصل می شود .

مشتریان در صورتی که تلفن آنها بعلت بدهی قطع است می توانند از طریق شماره ۲۰۰۰ بدهی را پرداخت تا بلافاصله تلفن آنها وصل شود.

شماره تلفن ۲۰۰۰ بمنظور پرداخت غیرحضوری قبوض تلفن ثابت در نظر گرفته شده که جهت رفاه وتسهیل در پرداخت قبض برای مشتریان می باشد.
لازم به ذکر است از مزایای استفاده از شماره ۲۰۰۰ برای پرداخت قبض ،وصل آنی تلفن قطع شده بر اثر بدهی است.

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین