خبر خوب در دل خبرهای بد
خبر خوب در دل خبرهای بد
در در حال حاضر و شرایط نابسامان اقتصادی شرکت مخابرات بدلیل عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت طی ۱۲ سال گذشته ، سرقتهای بیش از حد تصور ‌سیم کابل و‌تجهیزات مخابراتی ، لاوصولی هایی که متاسفانه بخشی از آنها مربوط به ادارات دولتی بوده و‌هزینه های حقوق و دستمزد بیش از ۱۰۰۰ کارمند، این اقدام و تامین منابع مالی ناشی از تبدیل وضعیت و پرداخت کمک هزینه های رفاهی و معیشتی مانند کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران و سایر پرداختهای تبعی و تامین منابع مالی آن قطعا نیاز به جسارت و شجاعتی انقلابی و جهادی داشته که دکتر شهمرادی آن را اثبات نمود.

دربین خبرهای بد حوزه کارگری و معوق شدن حقوق و دستمزد ، برخوردهای نادرست و خلاف قوانین کار و تامین اجتماعی ، با همت دکتر شهمرادی و پیگیری های انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات منطقه گلستان و موافقت مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، ۱۸۷ کارمند قرارداد کارمشخص پس از سالها انتظار تبدیل وضعیت شدند.

خبر خوب در دل خبرهای بد

در در حال حاضر و شرایط نابسامان اقتصادی شرکت مخابرات بدلیل عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت طی ۱۲ سال گذشته ، سرقتهای بیش از حد تصور ‌سیم کابل و‌تجهیزات مخابراتی ، لاوصولی هایی که متاسفانه بخشی از آنها مربوط به ادارات دولتی بوده و‌هزینه های حقوق و دستمزد بیش از ۱۰۰۰ کارمند، این اقدام و تامین منابع مالی ناشی از تبدیل وضعیت و پرداخت کمک هزینه های رفاهی و معیشتی مانند کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران و سایر پرداختهای تبعی و تامین منابع مالی آن قطعا نیاز به جسارت و شجاعتی انقلابی و جهادی داشته که دکتر شهمرادی آن را اثبات نمود.

ضمن تقدیر از این اقدام که موجب کمک به معیشت ۱۸۷ خانواده و کاهش مشکلات اقتصادی آنان شده است ، برای این مدیر جوان ، خوشفکر ، موفق و انقلابی آرزوی توفیق روز افزون داریم. امیدواریم به زودی در سایر دستگاهها نیز شاهد این اقدام باشیم.