×
×

‎ ‎آیا‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است؟

 • کد نوشته: 36838
 • ۱۴۰۲-۰۱-۱۹
 • ۰
 • بله، در حقیقت‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است‎. ‎برخی‎ ‎از‎ ‎مشکلات‎ ‎اجتماعی‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎توسط‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎تحت‎ ‎تأثیر‎ ‎قرار‎ ‎گیرند،‎ ‎شامل‎ ‎افزایش‎ ‎فاصله‎ ‎ثروت،‎ ‎نارضایتی‎ ‎های‎ ‎سرمایه‎ ‎داران،‎ ‎تضعیف‎ ‎نظام‎ ‎قانونی،‎ ‎افزایش‎ ‎تبعیض‎ ‎و‎ ‎فقر،‎ ‎تخریب‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎و‎ ‎تضعیف‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎است‎. ‎همچنین‎ ‎توزیع‎ ‎نامتساوی‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎ثروت‎ ‎نیز‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آسیب‎ ‎هایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بافت‎ ‎اجتماعی‎ ‎جامعه‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎تأثیر‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎دهد‎. ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل،‎ ‎تحقیقات‎ ‎و‎ ‎اندیشیدن‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎راه‎ ‎حل‎ ‎هایی‎ ‎برای‎ ‎تعادل‎ ‎بخشیدن‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎موضوعات‎ ‎اجتماعی،‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎برابری‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎پایداری‎ ‎زیست‎ ‎محیطی،‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎.‎
  ‎ ‎آیا‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است؟
 • تبلیغ هدفمند

  حمیدرضا محمدیاری – بازار کسب و کار پارس / بله،‎ ‎اقتصاد،‎ ‎خود‎ ‎یک‎ ‎نوع‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎تأثیر‎ ‎بگذارد‎. ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود،‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎وضعیت‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎به‎ ‎گونهای‎ ‎توزیع‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎بخش‎ ‎کوچکی‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آمدن‎ ‎تفاوتهای‎ ‎اجتماعی‎ ‎شدیدی‎ ‎میشود‎. ‎این‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎از‎ ‎سهم‎ ‎عادلانهای‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎اقتصادی‎ ‎برخوردار‎ ‎نباشند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎فقر‎ ‎و‎ ‎ناتوانیهای‎ ‎مالی،‎ ‎به‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎غیرقانونی‎ ‎پناه‎ ‎ببرند‎. ‎بنابراین،‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎بروز‎ ‎مشکلات‎ ‎جدی‎ ‎اجتماعی‎ ‎شود‎.‎

  بله، در حقیقت‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است‎. ‎برخی‎ ‎از‎ ‎مشکلات‎ ‎اجتماعی‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎توسط‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎تحت‎ ‎تأثیر‎ ‎قرار‎ ‎گیرند،‎ ‎شامل‎ ‎افزایش‎ ‎فاصله‎ ‎ثروت،‎ ‎نارضایتی‎ ‎های‎ ‎سرمایه‎ ‎داران،‎ ‎تضعیف‎ ‎نظام‎ ‎قانونی،‎ ‎افزایش‎ ‎تبعیض‎ ‎و‎ ‎فقر،‎ ‎تخریب‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎و‎ ‎تضعیف‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎است‎. ‎

  ‎ ‎آیا‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است؟
  ‎ ‎آیا‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است؟

  همچنین‎ ‎توزیع‎ ‎نامتساوی‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎ثروت‎ ‎نیز‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آسیب‎ ‎هایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بافت‎ ‎اجتماعی‎ ‎جامعه‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎تأثیر‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎دهد‎. ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل،‎ ‎تحقیقات‎ ‎و‎ ‎اندیشیدن‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎راه‎ ‎حل‎ ‎هایی‎ ‎برای‎ ‎تعادل‎ ‎بخشیدن‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎موضوعات‎ ‎اجتماعی،‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎برابری‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎پایداری‎ ‎زیست‎ ‎محیطی،‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎.‎
  بله،‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎است‎. ‎علت‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اقتصاد‎ ‎خود،‎ ‎برای‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎و‎ ‎شرکت‎ ‎ها،‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎تمرکز‎ ‎بر‎ ‎فروش‎ ‎و‎ ‎سود‎ ‎بیشتر‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎تمرکز‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎تخریب‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎محرومیت‎ ‎اقشار‎ ‎ضعیف،‎ ‎ایجاد‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎دسترسی‎ ‎به‎ ‎خدمات‎ ‎اساسی‎ ‎نشود‎. ‎بنابراین،‎ ‎برای‎ ‎پیشبرد‎ ‎اهداف‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎تعادل‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جامعه،‎ ‎لازم‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎شرکت‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎مراکز‎ ‎تجاری‎ ‎با‎ ‎مسئولیت‎ ‎اجتماعی‎ ‎فعالیت‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎قالب‎ ‎مفهوم‎ «‎ایجاد‎ ‎اقتصاد‎ ‎بهره ور‎» ‎عمل‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎مفهوم بندی‎ ‎مالکیت‎ ‎شرکتها‎ ‎تغییر‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎تمرکز‎ ‎بر‎ ‎سود،‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎خلق‎ ‎ارزش‎ ‎مشترک‎ ‎متمرکز‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎حالت‎ ‎عدم‎ ‎توازن‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎حداقل‎ ‎میرسد‎.‎
  بله،‎ ‎اقتصاد‎ ‎خودمختار‎ ‎میتواند‎ ‎نوعی‎ ‎آسیبهای‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎ایجاد‎ ‎کند‎. ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال،‎ ‎اگر‎ ‎فقط‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎تولید‎ ‎سود‎ ‎بیشتر‎ ‎بدون‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ارزشهای‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎باشیم،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎به‎ ‎لطف‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎تلف‎ ‎شود،‎ ‎از‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎خارج‎ ‎شویم‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی‎ ‎به‎ ‎بازاری‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎فعالیت‎ ‎میکنیم،‎ ‎آسیب‎ ‎بزنیم‎.‎
  همچنین،‎ ‎در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎توزیع‎ ‎درآمد‎ ‎درون‎ ‎کشور‎ ‎ناعادلانه‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎برای‎ ‎یک‎ ‎گروه‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎بودجه ها‎ ‎تخصیص‎ ‎داده‎ ‎شود،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎این‎ ‎تفاوتهای‎ ‎بین‎ ‎طبقات‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎باعث‎ ‎کاهش‎ ‎قدرت‎ ‎خرید‎ ‎افراد‎ ‎از‎ ‎طبقات‎ ‎پایینتر‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎باعث‎ ‎کاهش‎ ‎رفاه‎ ‎اجتماعی‎ ‎شود‎. ‎لذا‎ ‎بهبود‎ ‎توزیع‎ ‎درآمد‎ ‎میتواند‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎رفاه‎ ‎اجتماعی‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎از‎ ‎روند‎ ‎رشد‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎بهره مند‎ ‎شود‎.‎
  اقتصاد‎ ‎خود‎ ‎نوعی‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎دلایل‎ ‎متعددی‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎اتفاق‎ ‎بیافتد‎. ‎مهمترین‎ ‎عوامل‎ ‎تاثیرگذار‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎عبارتند‎ ‎از‎:‎
  ۱‏‎- ‎عدم‎ ‎داشتن‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کافی‎ ‎و‎ ‎کارآمد‎: ‎اگر‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎دقیق‎ ‎و‎ ‎کارآمدی‎ ‎برای‎ ‎کنترل‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎آسیب‎ ‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎نباشد،‎ ‎فضای‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎ناپایدار‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎آسیب‎‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎افزایش‎ ‎فقر،‎ ‎بیکاری‎ ‎و‎ ‎آسیب‎ ‎های‎ ‎محیطی‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎تجاری‎ ‎حاصل‎ ‎شود‎.‎
  ۲‏‎- ‎بی‎ ‎توجهی‎ ‎به‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎: ‎رعایت‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎ ‎در‎ ‎تمامی‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کاری،‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎تقلب‎ ‎و‎ ‎تبانی‎ ‎کردن،‎ ‎کاربرد‎ ‎نداشتن‎ ‎ضوابط‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎ایمنی،‎ ‎سوء‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎کارکنان‎ ‎و‎ ‎شایعه‎ ‎پراکنی،‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎رفتارهای‎ ‎نا‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎ناروا‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎گسترش‎ ‎یابد،‎ ‎آسیب‎ ‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎بسیاری‎ ‎برای‎ ‎جامعه‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎خواهد‎ ‎آمد‎.‎
  ۳‏‎- ‎عدم‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎: ‎در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎ ‎در‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته‎ ‎نشود،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎موجب‎ ‎آسیب‎ ‎هایی‎ ‎به‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎مانند‎ ‎آلودگی‎ ‎هوا‎ ‎و‎ ‎آب،‎ ‎خسارت‎ ‎به‎ ‎حیوانات‎ ‎و‎ ‎گیاهان‎ ‎و‎ ‎تاثیرات‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎گردد‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد،‎ ‎رعایت‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎ ‎مطلوب‎ ‎و‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی،‎ ‎سه‎ ‎عامل‎ ‎مهم‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎آسیب‎‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎در‎ ‎فضای‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎هستند‎.‎
  o قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎چگونه‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎بازار‎ ‎کسب و کار‎ ‎جامعه‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎است؟
  قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎جامعه‎ ‎تأثیر‎ ‎مستقیم‎ ‎و‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارند،‎ ‎زیرا‎ ‎باعث‎ ‎کاهش‎ ‎ریسکها‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎بروز‎ ‎ناهنجاریها‎ ‎و‎ ‎فساد‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎میشوند‎. ‎در‎ ‎واقع،‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎چارچوبی‎ ‎مشخص‎ ‎برای‎ ‎اجرای‎ ‎بهتر‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎ریسکهای‎ ‎معاملات‎ ‎تجاری‎ ‎در‎ ‎بازار،‎ ‎محسوب‎ ‎شوند‎. ‎
  برخی‎ ‎از‎ ‎مزایای‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎عبارتند‎ ‎از‎:‎
  ‎۱٫ ‎محافظت‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎مصرف‎ ‎کنندگان‎ ‎و‎ ‎کاربران‎: ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎استاندارد‎ ‎برای‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎مصرف‎ ‎کنندگان‎ ‎و‎ ‎کاربران‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎عمل‎ ‎کنند،‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎تقلبات‎ ‎فروشندگان‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎سطح‎ ‎کیفی‎ ‎محصولات‎ ‎شوند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎مشکلات‎ ‎برای‎ ‎بلند‎ ‎مدت‎ ‎باعث‎ ‎افت‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎میشوند‎.‎
  ‎۲٫ ‎رشد‎ ‎صنایع‎: ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎صنایع‎ ‎باعث‎ ‎آفرینش‎ ‎شغل،‎ ‎افزایش‎ ‎مشارکت‎ ‎در‎ ‎مشاغل‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎نوآورانه‎ ‎بین‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎مختلف‎ ‎میشود‎.‎
  ‎۳٫ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎بروز‎ ‎فساد‎: ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎باعث‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎بروز‎ ‎فساد‎ ‎میشوند،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎قوانین‎ ‎برای‎ ‎زمانبندی‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎سیستمهای‎ ‎پرداخت‎ ‎بسته‌های‎ ‎محصولات‎ ‎در‎ ‎بعد‎ ‎کیفی‎ ‎و‎ ‎زمانهای‎ ‎معین،‎ ‎بطور‎ ‎قابل‎ ‎توجهی‎ ‎از‎ ‎فروپاشی‎ ‎شرکتها‎ ‎جلوگیری‎ ‎شود‎. ‎
  ‎۴٫ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎رقابت‎ ‎نامناسب‎: ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد‎ ‎با‎ ‎برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎اجرای‎ ‎قوانین‎ ‎رقابت‎ ‎را‎ ‎حفظ‎ ‎میکنند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎رقابت‎ ‎نامناسب،‎ ‎تضمین‎ ‎نوآوری‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎کیفیت‎ ‎سرویسها‎ ‎و‎ ‎محصولات‎ ‎را‎ ‎تامین‎ ‎میکنند‎.‎
  در‎ ‎کل،‎ ‎نظم‎ ‎حاکم‎ ‎بر‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎که‎ ‎بدست‎ ‎آمده‎ ‎از‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎کارآمد،‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎عامل‎ ‎اساسی‎ ‎برای‎ ‎تضمین‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎اقتصاد‎ ‎تلقی‎ ‎شود‎.‎
  o ‎ ‎رعایت‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎ ‎اقتصاد‎ ‎چه‎ ‎نقشی‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎بر‎ ‎بازار‎ ‎کسب وکار‎ ‎دارد
  رعایت‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎کاهش‎ ‎آسیبهای‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎سلامت‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎دارد‎. ‎چرا‎ ‎که‎ ‎وجود‎ ‎اخلاق‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎دو‎ ‎دلیل‎ ‎کلیدی‎ ‎فایدهبخش‎ ‎باشد‎:‎
  ۱٫ ‎اعتماد‎: ‎اخلاق‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎اعتماد‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎بازدههای‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎میدهد‎. ‎این‎ ‎اعتماد،‎ ‎معاملهگران‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎تقریبی‎ ‎مطمئن‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎پاسخگویی‎ ‎دیگران‎ ‎در‎ ‎معاملات،‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎تقلب‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎عدم‎ ‎خریداری‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎دروغین‎ ‎و‎ ‎نامناسب‎ ‎از‎ ‎آنان‎ ‎میتوانند‎ ‎اطمینان‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎.‎
  ‎۲٫ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎تعادل‎ ‎اجتماعی‎: ‎اخلاق‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎برقراری‎ ‎تعادل‎ ‎اجتماعی‎ ‎کمک‎ ‎کند،‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎مستقیم‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎ثبات‎ ‎سیاسی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎ایمنی‎ ‎ابزارهای‎ ‎حفظ‎ ‎صلح‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎یک‎ ‎بازار‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎نهادهایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎بازار‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎کنند،‎ ‎عدم‎ ‎توازن‎ ‎اقتصادی‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎تخریب‎ ‎اجتماعی‎ ‎شود،‎ ‎کاهش‎ ‎مییابد‎.‎
  بنابراین‎ ‎رعایت‎ ‎اصول‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎رفتاری‎ ‎در‎ ‎اقتصاد،‎ ‎برای‎ ‎حفظ‎ ‎سلامت‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎آسیبهای‎ ‎اجتماعی‎ ‎بسیار‎ ‎حائز‎ ‎اهمیت‎ ‎است‎.‎
  o توجه‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎ ‎اقتصاد‎ ‎چه‎ ‎نقشی‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎بر‎ ‎بازار‎ ‎کسب و کار‎ ‎دارد
  توجه‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎موارد‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎حفظ‎ ‎پایداری‎ ‎اجتماعی‎ ‎است‎. ‎اقتصاد‎ ‎در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎ ‎توجه‎ ‎کافی‎ ‎را‎ ‎نکند،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎تحمیل‎ ‎هزینه های‎ ‎بالایی‎ ‎به‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎به‎ ‎روابط‎ ‎اجتماعی‎ ‎آسیب‎ ‎بزند‎. ‎بنابراین،‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎نکته‎ ‎که‎ ‎همه‎ ‎کسب و کارهایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎بازار‎ ‎فعالیت‎ ‎میکنند،‎ ‎با‎ ‎تاثیر‎ ‎بخشیدن‎ ‎به‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎نقشی‎ ‎در‎ ‎حفظ‎ ‎پایداری‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند،‎ ‎به‎ ‎شرکتها‎ ‎پیشنهاد‎ ‎میشود‎ ‎تا‎ ‎در‎ ‎هنگام‎ ‎انتخاب‎ ‎خطوط‎ ‎تولیدی،‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎تاثیرات‎ ‎زیست محیطی،‎ ‎به‎ ‎موازات‎ ‎کسب و کار،‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎بگیرند‎.‎
  بیشتر‎ ‎شرکتها‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎اصل‎ ‎اقتصاد‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎مسئولیت‎ ‎اجتماعی‎ ‎شرکتی‎ ‎عمل‎ ‎می‏کنند‎. ‎در‎ ‎تلاش‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎اثرات‎ ‎مخرب‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎فعالیتهای‎ ‎شرکت،‎ ‎از‎ ‎تکنولوژیهای‎ ‎پایدار‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎بازیافت‎ ‎مواد‎ ‎استفاده‎ ‎میکنند‎. ‎با‎ ‎این‎ ‎کار،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎حفظ‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎هزینه‌های‎ ‎تولید‎ ‎نیز‎ ‎کاهش‎ ‎مییابد‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎سودآوری‎ ‎شرکت‎ ‎میشود‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎اقتصاد‎ ‎پایدار‎ ‎برای‎ ‎شرکتها،‎ ‎آسیب‎ ‎اجتماعی‎ ‎کوتاه مدت‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎میدهد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎بلندمدت،‎ ‎باعث‎ ‎بقا‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎شرکتها‎ ‎میشود‎. ‎بنابراین،‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎پایداری‎ ‎محیطی‎ ‎میتواند‎ ‎باعث‎ ‎تاثیر‎ ‎مثبت‎ ‎بر‎ ‎بازار‎ ‎کسبوکار‎ ‎شود‎.‎

  نویسنده: حمیدرضا محمدیاری
  منبع: بازار کسب کار آنلاین

  اخبار مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *