نقش‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎
نقش‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎
با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نقش‎ ‎و‎ ‎اهمیت‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی،‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎و‎ ‎سیاستهای‎ ‎حمایتی‎ ‎متعددی‎ ‎برای‎ ‎جذب‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎ایشان‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎اجرا‎ ‎میشود‎. ‎همچنین‎ ‎این‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎برای‎ ‎پایداری‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور،‎ ‎اهمیت‎ ‎ویژهای‎ ‎دارند‎.‎

سکینه جافرنوده/
جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎جمعیت‎ ‎جامعه،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎. ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو،‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نیروی‎ ‎کار‎ ‎وارد‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎میشوند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎همکاری‎ ‎میکنند‎. ‎به‎ ‎عبارتی‎ ‎دیگر،‎ ‎جوانان‎ ‎شباب‎ ‎اقتصادی‎ ‎جامعه‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎کارآفرینی،‎ ‎نوآوری‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎را‎ ‎تحریک‎ ‎میکنند‎.‎

از‎ ‎سوی‎ ‎دیگر،‎ ‎جوانان‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎نیز‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارند‎. ‎آنها‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎جنبش‌های‎ ‎اجتماعی،‎ ‎فعالیتهای‎ ‎خیریه‎ ‎و‎ ‎بخششی،‎ ‎بهبود‎ ‎وضعیت‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎و‎ ‎متعادل‎ ‎سازی‎ ‎توزیع‎ ‎درآمد‎ ‎در‎ ‎جامعه،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎عاملانی‎ ‎فعال‎ ‎و‎ ‎خلاق،‎ ‎موثر‎ ‎باشند‎.‎

با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نقش‎ ‎و‎ ‎اهمیت‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی،‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎و‎ ‎سیاستهای‎ ‎حمایتی‎ ‎متعددی‎ ‎برای‎ ‎جذب‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎ایشان‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎اجرا‎ ‎میشود‎. ‎همچنین‎ ‎این‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎برای‎ ‎پایداری‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور،‎ ‎اهمیت‎ ‎ویژهای‎ ‎دارند‎.‎

 • جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اعضای‎ ‎جمعیت،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎. ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎طبیعی‎ ‎دارای‎ ‎انرژی‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎اکثراً‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎بازتری‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎سایر‎ ‎افراد‎ ‎برخورداراند،‎ ‎آینده‎ ‎بهره‌ور‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎پر‎ ‎رونق‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎توانایی‎ ‎و‎ ‎قابلیت‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎جوانان‎ ‎،‎ برای‎ ‎هدایت‎ ‎شرایط‎ ‎به‎ ‎نحو‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎مطلوب‎ ‎میبایست‎ ‎به‎ ‎خوبی‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎شود‎.‎
  نقش‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎میتواند‎ ‎شامل‎ ‎موارد‎ ‎زیر‎ ‎باشد‎:‎
  ‎۱٫ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎اشتغال‎: ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نیروی‎ ‎کار‎ ‎آینده،‎ ‎ردپای‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎بر‎ ‎جای‎ ‎میگذارند‎. ‎در‎ ‎صورت‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎اشتغال،‎ ‎جوانان‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎خود،‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎همکاری‎ ‎میکنند‎.‎
  ‎۲٫ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎تحصیلات‎ ‎بالا‎: ‎تحصیلات‎ ‎بالا‎ ‎و‎ ‎تواناییهای‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎حرفه‌ای،‎ ‎جوانان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خلق‎ ‎ثروت‎ ‎بعدی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎برای‎ ‎کشور‎ ‎اعزام‎ ‎میکند‎.‎
  ‎۳٫ ‎کارآفرینی‎: ‎جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎کارآفرینی‎ ‎با‎ ‎کمک‎ ‎به‎ ‎تحلیل‎ ‎شرایط،‎ ‎فرصتهای‎ ‎را‎ ‎شناسایی‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎درآمدی‎ ‎پایدار‎ ‎کسب‎ ‎کنند‎. ‎
  ‎۴٫ ‎شناخت‎ ‎فرصتهای‎ ‎کاری‎: ‎جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎تخصص‌های‎ ‎خود،‎ ‎فرصتهای‎ ‎جدید‎ ‎خلق‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎بهره‎ ‎ببرند‎. ‎
  ۵٫ ‎فعالیت‎ ‎در‎ ‎حوزه‌های‎ ‎اجتماعی‎:جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎حوزه‌های‎ ‎اجتماعی‎ ‎مختلفی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎حوزه‌های‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎ادبی،‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎پرورش،‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎حوزه‌های‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎سلامت،‎ ‎فعالیتهای‎ ‎جهادی‎ ‎و‎… ‎به‎ ‎کمک‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎مسئولین‎ ‎مختلف‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎مسئولین‎ ‎بخشی‌های‎ ‎خیریه‎ ‎و‎ ‎دولتی‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎تخصص،‎ ‎توانایی‎ ‎و‎ ‎انرژی‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎این‎ ‎بخشها‎ ‎به‎ ‎کار‎‎بندی‎ ‎بشوند‎.‎
  ‎۶٫ ‎مشارکت‎ ‎در‎ ‎موفقیت‎ ‎تجارت‎: ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مشتریهای‎ ‎بزرگ،‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎موفقیت‎ ‎تجارت‎ ‎موجود،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎را‎ ‎بازی‎ ‎کنند‎.‎
  در‎ ‎کل،‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اعضای‎ ‎جمعیت‎ ‎،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎زندگی‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎جامعه‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎دارند‎. ‎بهره گیری‎ ‎از‎ ‎قابلیتهای‎ ‎آنان‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی،‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎رشد‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎جامعه‎ ‎بسیار‎ ‎مؤثر‎ ‎باشد‎.‎
 • جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اعضایی‎ ‎جوان‎ ‎و‎ ‎قوی‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎میتوانند‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎توسعه‌ی‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎بازی‎ ‎کنند‎. ‎این‎ ‎نقش‎ ‎شامل‎ ‎موارد‎ ‎زیر‎ ‎است‎:‎
  ‎۱- ‎بخش‎ ‎عظیمی‎ ‎از‎ ‎نیروی‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎جوانان‎ ‎تشکیل‎ ‎میدهند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مولفه‌ی‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎شهر‎ ‎و‎ ‎کشور‎ ‎مطرح‎ ‎هستند‎.‎
  ‎۲- ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎که‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎تغییر‎ ‎است،‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردارند‎. ‎آنها‎ ‎میتوانند‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎فرهنگ‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار،‎ ‎توان‎ ‎اقتصادی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎بگذارند‎.‎
  ‎۳- ‎جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎سطح‎ ‎دانش‎ ‎و‎ ‎مهارت‎ ‎خود،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎صاحبان‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎جدید،‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎فعالیت‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎تحقق‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎نقش‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎.‎
  ‎۴- ‎جوانان‎ ‎ترغیب‎ ‎به‎ ‎شروع‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎خلاقانه‌ی‌‎ ‎برای‎ ‎حل‎ ‎مسائل‎ ‎اقتصادی‎ ‎زمان‎ ‎را‎ ‎دارند‎. ‎این‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎جدید‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎ ‎بلکه‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎جامعه‌ی‎ ‎کل‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎مشکلات‎ ‎اجتماعی‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎بهره‌مندی‎ ‎از‎ ‎راه‎ ‎حل‎ ‎خلاقانه‎ ‎حل‎ ‎کنند‎.‎
  ‎۵- ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎تغییرات‎ ‎سریع‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎فناورانه،‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎گردش‎ ‎مالی‎ ‎جامعه‎ ‎و‎ ‎شهر‎ ‎نقش‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎میتوانند‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎تغییراتی‎ ‎مثبت‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎به‎ ‎حفظ‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎قدیمی‎ ‎و‎ ‎پشتیبانی‎ ‎از‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎جدید‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
 • جوانان‎ ‎جمعیت،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بخشهای‎ ‎قابل‎ ‎حمایت‎ ‎و‎ ‎تحول‌پذیر‎ ‎جامعه،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎. ‎این‎ ‎نقش‎ ‎شامل‎ ‎موارد‎ ‎زیر‎ ‎میشود‎:‎
  ‎۱- ‎قدرت‎ ‎تولید‎: ‎جوانان‎ ‎جمعیت،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎قوت‎ ‎و‎ ‎سلامت‎ ‎جسمانی‎ ‎و‎ ‎فکری،‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نیروی‎ ‎کار‎ ‎مؤثر‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎کارخانه‌های‎ ‎مختلف‎ ‎عمل‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎قدرت‎ ‎تولید‎ ‎جامعه‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
  ‎۲- ‎نوآوری‎: ‎جوانان‎ ‎معمولاً‎ ‎دارای‎ ‎مهارتها‎ ‎و‎ ‎تخصص هایی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎محیط‎ ‎کاری‎ ‎و‎ ‎زندگی‎ ‎خود‎ ‎سازگاری‎ ‎دارند‎. ‎این‎ ‎مهارتها‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎اجازه‎ ‎میدهند‎ ‎تا‎ ‎ایده‌های‎ ‎نوآورانه‌ای‎ ‎ارائه‎ ‎دهند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎پیشرفت‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎اقتصاد‎ ‎مستقل‎ ‎جامعه‎ ‎مؤثر‎ ‎هستند‎.‎
  ‎۳– ‎تقاضای‎ ‎مصرف‎: ‎جوانان‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ویژگی‌های‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎خود(‎مانند‎ ‎علاقه‎ ‎به‎ ‎زندگی‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎تفریحات‎ ‎مدرن‎) به‎ ‎یک‎ ‎بازار‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎تغییرپذیر‎ ‎تبدیل‎ ‎شدهاند‎. ‎برای‎ ‎همین،‎ ‎شرکتها‎ ‎سعی‎ ‎میکنند‎ ‎با‎ ‎ارائه‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدماتی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نیازهای‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎توجه‎ ‎میکنند،‎ ‎به‎ ‎افزایش‎ ‎تقاضای‎ ‎مصرف‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎اقتصاد‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎خلاصه،‎ ‎جوانان‎ ‎جمعیت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بخشهای‎ ‎اساسی‎ ‎جامعه،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎پیشرفت،‎ ‎نوآوری‎ ‎و‎ ‎تقاضای‎ ‎مصرف‎ ‎آنها،‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎جامعه‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
 • جوانان‎ ‎جمعیت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎گروه‌های‎ ‎مهم‎ ‎جامعه،‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎. ‎جوانان‎ ‎با‎ ‎برخورداری‎ ‎از‎ ‎سلامت،‎ ‎خلاقیت‎ ‎و‎ ‎انگیزه‎ ‎بالا،‎ ‎تواناییهای‎ ‎چشم‌گیری‎ ‎برای‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎دارند‎. ‎
  یکی‎ ‎از‎ ‎نقشهای‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی،‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎که‎ ‎جوانان‎ ‎از‎ ‎تحصیلات‎ ‎جدیدتری‎ ‎و‎ ‎آشنایی‎ ‎بیشتر‎ ‎با‎ ‎فناوریهای‎ ‎نوین‎ ‎برخوردارند،‎ ‎آنها‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎بخشهای‎ ‎جدید‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎صنعتی‎ ‎وارد‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
  همچنین،‎ ‎جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎ایجاد‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎نوآوری‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎. ‎با‎ ‎ایده‌های‎ ‎خلاقانه‎ ‎خود،‎ ‎آنها‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎صنایع‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎موجود‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎.‎
  جوانان‎ ‎برای‎ ‎احراز‎ ‎نقش‎ ‎کارآفرینانه‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی،‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎پشتیبانی‎ ‎دارند‎. ‎بنابراین،‎ ‎توسعه‎ ‎زیرساختهای‎ ‎آموزشی‎ ‎و‎ ‎فناوری،‎ ‎یکی‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎نقشهای‎ ‎مهم‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎سازمان‏های‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎است‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎میتوان‎ ‎گفت‎ ‎جوانان‎ ‎جمعیت،‎ ‎با‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال،‎ ‎تعمیق‎ ‎نوآوریها،‎ ‎توسعه‎ ‎فناوری‏های‎ ‎نوین،‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎جامعه،‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارند‎.‎
 • جوانی‎ ‎جمعیت،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بخشهای‎ ‎اساسی‎ ‎جامعه،‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎دارند‎. ‎این‎ ‎نقش‎ ‎شامل‎ ‎موارد‎ ‎زیر‎ ‎است‎:‎
  ۱‏‎- ‎بهبود‎ ‎اقتصاد‎ ‎کلان‎: ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎داشتن‎ ‎ظرفیت‎ ‎جوانی‎ ‎و‎ ‎توانمندیهای‎ ‎فراوان،‎ ‎جوانان‎ ‎میتوانند‎ ‎بهبود‎ ‎اقتصاد‎ ‎کلان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کشورها‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎.‎
  ۲‏‎- ‎کاهش‎ ‎بیکاری‎: ‎با‎ ‎داشتن‎ ‎اعضای‎ ‎جوان‎ ‎و‎ ‎خلاق‎ ‎در‎ ‎جامعه،‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎شغلهای‎ ‎جدید‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کشورها‎ ‎تسهیل‎ ‎میکنند‎ ‎و‎ ‎تعداد‎ ‎بیکاران‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎میدهند‎.‎
  ۳‏‎- ‎تحقق‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎: ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎جوانان‎ ‎معمولاً‎ ‎به‎ ‎تازگی‎ ‎فارغ التحصیل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎تحصیلات‎ ‎مختلفی‎ ‎در‎ ‎دست‎ ‎دارند،‎ ‎آنها‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎بلندمدت‎ ‎جامعه‎ ‎نقش‎ ‎ایفا‎ ‎کنند‎.‎
  ۴‏‎- ‎آینده‎ ‎پیشرفته‎ ‎دولت‎: ‎دولتهایی‎ ‎که‎ ‎برنامه‌ریزی‎ ‎مناسبی‎ ‎برای‎ ‎بهره‌برداری‎ ‎از‎ ‎ظرفیت‎ ‎جوانان‎ ‎خود‎ ‎دارند،‎ ‎میتوانند‎ ‎محصولات‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎نوآوریهای‎ ‎جوانان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پایان‎ ‎برسانند‎.‎
  ۵‏‎- ‎افزایش‎ ‎وفاداری‎ ‎به‎ ‎کشور‎: ‎جوانان،‎ ‎به خصوص‎ ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎در‎ ‎حال توسعه،‎ ‎نقش‎ ‎اصلی‎ ‎دارند‎. ‎آنها‎ ‎با‎ ‎تولید‎ ‎محصولاتی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نمایش‎ ‎برسانند،‎ ‎پایبندی‎ ‎به‎ ‎کشور‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎ارتقاء‎ ‎میبخشند‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎تضمین‎ ‎میکنند‎.
  ‎ در‎ ‎کل،‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎دارند‎. ‎آنها‎ ‎با‎ ‎توانایی‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎می‎ ‎توانند‎ ‎به‎ ‎جامعه‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎پیشرفت‎ ‎باشد‎.‎
 • نویسنده : سکینه جافرنوده
 • منبع خبر : بازار کسب کارآنلاین