×
×

فرش دستباف
اهمیت‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎

 • کد نوشته: 38628
 • ۱۴۰۲-۰۳-۲۱
 • ۰
 • فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎حصارهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎هنری‎ ‎کشورمان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎نماد‎ ‎از‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎تاریخ‎ ‎ایران‎ ‎شناخته‎ ‎میشود‎. ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎تقویت‎ ‎ارزشها‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎احساس‎ ‎انتمای‎ ‎شهروندی‎ ‎دارد‎. ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎مفاهیمی‎ ‎همچون‎ ‎هنر‎ ‎دستبافی،‎ ‎سلیقه،‎ ‎زیبایی‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎اثار‎ ‎هنری‎ ‎آشنا‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ارائه‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎هنرمندان‎ ‎و‎ ‎صنعتگران‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎حمایت‎ ‎نمایند‎ ‎تا‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎پایدار‎ ‎باقی‎ ‎بماند‎. ‎
  اهمیت‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎
 • تبلیغ هدفمند

  سکینه جافرنوده / بازار کسب و کار آنلاین
  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎هنرهای‎ ‎دستی‎ ‎معرفی‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎دارای‎ ‎جایگاه‎ ‎بسیار‎ ‎ارزشمند‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎و‎ ‎تجاری‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎میباشد‎. ‎جمعیت‎ ‎جوان‎ ‎ایرانی‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎حساسیت‎ ‎زیاد‎ ‎به‎ ‎ارزشهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎هنری،‎ ‎به‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎آن‎ ‎اهمیت‎ ‎زیادی‎ ‎میدهند‎. ‎همچنین،‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎جوان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎جذب‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎شیوه‎ ‎نوینی‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎علاقهمند‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎بنابراین،‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎جنبه‎ ‎ارزشمند‎ ‎در‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎ایران‎ ‎دارای‎ ‎اهمیت‎ ‎زیادی‎ ‎میباشد‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎حصارهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎هنری‎ ‎کشورمان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎نماد‎ ‎از‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎تاریخ‎ ‎ایران‎ ‎شناخته‎ ‎میشود‎. ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎تقویت‎ ‎ارزشها‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎احساس‎ ‎انتمای‎ ‎شهروندی‎ ‎دارد‎. ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎مفاهیمی‎ ‎همچون‎ ‎هنر‎ ‎دستبافی،‎ ‎سلیقه،‎ ‎زیبایی‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎اثار‎ ‎هنری‎ ‎آشنا‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ارائه‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎هنرمندان‎ ‎و‎ ‎صنعتگران‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎حمایت‎ ‎نمایند‎ ‎تا‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎پایدار‎ ‎باقی‎ ‎بماند‎. ‎

  بیشتر‎ ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎صرفا‎ ‎به‎ ‎خرید‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎فرشهای‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎اکتفا‎ ‎میکنند،‎ ‎اما‎ ‎برای‎ ‎آشنایی‎ ‎بیشتر‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎هنر،‎ ‎میتوانند‎ ‎کلاسهای‎ ‎آموزشی‎ ‎فرش‎ ‎بافی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مراکز‎ ‎هنری‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎یا‎ ‎آکادمیهای‎ ‎هنری‎ ‎دنبال‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎زیبا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎شخصی‎ ‎یا‎ ‎کسب وکار‎ ‎خودشان‎ ‎ادامه‎ ‎دهند‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎هنرهای‎ ‎بینظیر‎ ‎و‎ ‎مشهور‎ ‎ایرانی‎ ‎محسوب‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎هزاران‎ ‎سال‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎شکل‌گیری‎ ‎و‎ ‎تکامل‎ ‎ویژهای‎ ‎داشته‎ ‎است‎. ‎فرشهای‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎با‎ ‎طرح‏ها‎ ‎و‎ ‎نقشه‌های‎ ‎منحصر‎ ‎به‎ ‎فرد،‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎هنری،‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎بافندگی‎ ‎بسیار‎ ‎ممتاز‎ ‎و‎ ‎ارزشمند‎ ‎محسوب‎ ‎میشوند‎. ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎امروزی،‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎زیبا،‎ ‎فرصتی‎ ‎بسیار‎ ‎ارزشمند‎ ‎برای‎ ‎شناخت‎ ‎تاریخ،‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎ایرانی‎ ‎میباشد‎. ‎برای‎ ‎جامعه‎ ‎ایرانی،‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نمادهای‎ ‎پایدار‎ ‎بودن‎ ‎هنر‎ ‎ایرانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎از‎ ‎به‎ ‎یادآوری‎ ‎زیباترین‎ ‎جوانب‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎ملی‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎نسلهای‎ ‎آینده‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎جهانیان‎ ‎علاقهمند‎ ‎به‎ ‎هنر‎ ‎ایرانی‎ ‎کمک‎ ‎کند‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎هنرهای‎ ‎بنیادی‎ ‎و‎ ‎گویای‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎تمدن‎ ‎ایران‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت،‎ ‎اغلب‎ ‎نادیده‎ ‎گرفته‎ ‎میشود‎. ‎اما‎ ‎باید‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎جزء‎ ‎تعداد‎ ‎کمی‎ ‎از‎ ‎هنرهایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎همچنان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بزرگترین‎ ‎ارزشهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎هنری‎ ‎ایرانیان‎ ‎شناخته‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎تأثیر‎ ‎قابل‎ ‎ملاحظه‌ای‎ ‎در‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎جهان‎ ‎داشته‎ ‎است‎.‎
  همچنین،‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بازارهای‎ ‎مهم‎ ‎صادراتی‎ ‎ایران،‎ ‎رونق‎ ‎خوبی‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ارزش‎ ‎گذاری‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت،‎ ‎میتواند‎ ‎کمک‎ ‎شایانی‎ ‎کند‎. ‎از‎ ‎این‎ ‎رو،‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎میرسد‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎یادگیری‎ ‎و‎ ‎ترویج‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎در‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎افزایش‎ ‎مهارتهای‎ ‎بومی‎ ‎و‎ ‎تحریک‎ ‎کننده‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردار‎ ‎باشد‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎اصلیترین‎ ‎هنرهای‎ ‎دستی‎ ‎و‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎ایران،‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎اهمیت‎ ‎بسیار‎ ‎زیادی‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎هنر‎ ‎با‎ ‎وجود‎ ‎تحولات‎ ‎تکنولوژی‎ ‎و‎ ‎صنعتی،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نمادی‎ ‎از‎ ‎هویت‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎ایرانی‎ ‎شناخته‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎نشانگر‎ ‎مهارت‎ ‎و‎ ‎تردیدگری‎ ‎مردم‎ ‎این‎ ‎سرزمین‎ ‎است‎. ‎
  فرش‎ ‎بافی‎ ‎همچنین‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎شغل‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎درآمدزا‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته‎ ‎شود‎. ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎جوانان‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎و‎ ‎هنرهای‎ ‎دستی‎ ‎فعال‎ ‎هستند،‎ ‎می‏توانند‎ ‎با‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎بالاترین‎ ‎سطح‎ ‎مهارت‎ ‎و‎ ‎خلاقیت‎ ‎برسند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎فروش‎ ‎این‎ ‎فرشها‎ ‎به‎ ‎بازارهای‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎خارجی،‎ ‎درآمد‎ ‎خوبی‎ ‎کسب‎ ‎کنند‎.‎
  به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نمادهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎ایران،‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎بسیار‎ ‎ارزشمند‎ ‎است‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎هنرهای‎ ‎برجسته‎ ‎ایرانی‎ ‎معروف‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎هنر‎ ‎باستانی‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎ارزشهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎تاریخی،‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎تمامی‎ ‎اقشار‎ ‎جامعه‎ ‎باارزش‎ ‎است،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎میراثهای‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎باستانی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎شمار‎ ‎میرود‎. ‎به‎ ‎همین‎ ‎منظور،‎ ‎افزایش‎ ‎آگاهی‎ ‎و‎ ‎ترویج‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎در‎ ‎بین‎ ‎جوانان‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎نگهداری‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎بلکه‎ ‎به‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎هویت‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎. ‎همچنین،‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎رشته‎ ‎اقتصادی‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎حفظ‎ ‎این‎ ‎هنر،‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎برای‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎ایجاد‎ ‎شود‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎جواهرات‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎هنری‎ ‎ایران‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎قدمتی‎ ‎هزاران‎ ‎ساله‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎قدیمیترین‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎ایران،‎ ‎تجربه،‎ ‎هنرمندی‎ ‎و‎ ‎دقت‎ ‎بالایی‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دستکاران‎ ‎و‎ ‎شماری‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎آموخته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هنوز‎ ‎هم‎ ‎باقی‎ ‎است‎.‎
  هنر‎ ‎فرش‎ ‎بافی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ارزش‎ ‎زیادی‎ ‎که‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎به عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎استانداردسازی‎ ‎و‎ ‎تحول‎ ‎محیطی‎ ‎و‎ ‎فضایی‎ ‎محسوب‎ ‎میشود،‎ ‎به‎ ‎جوانان‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎شهرها‎ ‎و‎ ‎روستاها‎ ‎امیدی‎ ‎برای‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎حلال‎ ‎و‎ ‎زمینه ساز‎ ‎شدن‎ ‎برای‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎پیکره‎ ‎رنج‎ ‎و‎ ‎نیازمندی‏های‎ ‎پایه‌ای‎ ‎به شمار‎ ‎میآید‎.‎
  ساخت‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یک‎ ‎فرآیند‎ ‎پیچیده‎ ‎و‎ ‎طولانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎آن‎ ‎ارزشهای‎ ‎اقتصادی،‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎خاصی‎ ‎به‎ ‎جوانان‎ ‎علاقهمند‎ ‎ارائه‎ ‎میشود‎. ‎این‎ ‎هنر‎ ‎از‎ ‎جنبه‌های‎ ‎مختلف‎ ‎به‎ ‎دنباله‌های‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎و‎ ‎مکتبهای‎ ‎معتبری‎ ‎دسترسی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تأثیرگذاری‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎پیدرپی‎ ‎بودن‎ ‎و‎ ‎معنای‎ ‎ادامه‎ ‎دادن‎ ‎هنر‎ ‎است‎. ‎
  بنابراین،‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎ترویج‎ ‎هنر‎ ‎فرش‎ ‎بافی‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اصولیترین‎ ‎عوامل‎ ‎تأثیرگذاری‎ ‎بر‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎کل‎ ‎مباحث‎ ‎رسمی‎ ‎و‎ ‎غیررسمی‎ ‎مطرح‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎برنامه‌های‎ ‎کلان‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎شهرستانها‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎

  فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎کشورمان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎بسیار‎ ‎ارزشمند‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎فرش‎ ‎دارای‎ ‎زیبایی‎ ‎های‎ ‎فوق العاده‎ ‎و‎ ‎طرح‎ ‎های‎ ‎خاص‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎سراسر‎ ‎جهان‎ ‎شناخته‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎
  از‎ ‎جمله‎ ‎اهمیت‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎دارد‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎به‎ ‎موارد‎ ‎زیر‎ ‎اشاره‎ ‎کرد‎:‎
  -۱ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎: ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎منابع‎ ‎درآمدی‎ ‎برای‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎کشورمان‎ ‎محسوب‎ ‎می‎ ‎شود‎. ‎با‎ ‎ترغیب‎ ‎جوانان‎ ‎به‎ ‎یادگیری‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنعت،‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎استفاده‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎برای‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎ساخت‎.‎
  ‎۲- تقویت‎ ‎هویت‎ ‎فرهنگی‎: ‎با‎ ‎برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنعت،‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎ریشه‎ ‎های‎ ‎فرهنگی‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎هویت‎ ‎جامعه‎ ‎بهره‎ ‎مند‎ ‎شد‎. ‎در‎ ‎جوامع‎ ‎مختلف،‎ ‎فرهنگ‎ ‎های‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎با‎ ‎شناخت‎ ‎و‎ ‎احترام‎ ‎بیشتری‎ ‎مواجه‎ ‎می‎ ‎شوند‎.‎
  ۳- ‎حفظ‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎: ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎در‎ ‎کشورمان‎ ‎نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مهمی‎ ‎ایفا‎ ‎می‎ ‎کنند‎. ‎با‎ ‎بالا‎ ‎بردن‎ ‎آگاهی‎ ‎جوانان‎ ‎درباره‎ ‎این‎ ‎موضوع،‎ ‎به‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنایع‎ ‎کمک‎ ‎شایانی‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎
  ‎۴- ارتقای‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎: ‎توسعه‎ ‎هر‎ ‎صنعتی‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎جامعه‎ ‎می‎ ‎شود‎. ‎همچنین‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی،‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎جذابیت‎ ‎و‎ ‎زیبایی‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎افراد‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎ایجاد‎ ‎می‎ ‎کند‎. ‎
  در‎ ‎کل،‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎ارزشمند‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎به‎ ‎بالابردن‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎کمک‎ ‎شایانی‎ ‎می‎ ‎کند‎.‎

  • فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎باستانی‎ ‎و‎ ‎ارزشمند‎ ‎کشورمان‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎هزاران‎ ‎سال‎ ‎پیش‎ ‎آغاز‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎تاکنون‎ ‎نیز‎ ‎ادامه‎ ‎دارد‎. ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎دارای‎ ‎ارزش‎ ‎هنری‎ ‎و‎ ‎تاریخی‎ ‎بسیاری‎ ‎است،‎ ‎بلکه‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎اقتصادی‎ ‎هم‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎حائز‎ ‎اهمیت‎ ‎میباشد‎. ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎دستی‎ ‎سالانه‎ ‎میلیاردها‎ ‎دلار‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎برای‎ ‎کشور‎ ‎ایجاد‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎‏۲‏‎ ‎میلیون‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎مشغول‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎میباشند‎.‎
   از‎ ‎دیگر‎ ‎اهمیتهای‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎میتوان‎ ‎به‎ ‎جذابیت‎ ‎ویژه‎ ‎آن‎ ‎برای‎ ‎فرهنگ‎ ‎خارجی،‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصت‎ ‎شغلی‎ ‎در‎ ‎روستاها‎ ‎و‎ ‎شهرهای‎ ‎کوچک،‎ ‎توسعه‎ ‎تکنیکهای‎ ‎دست‏بافت،‎ ‎حفظ‎ ‎صنایع‎ ‎دستی،‎ ‎هنر‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎ایرانی،‎ ‎ترویج‎ ‎گردشگری‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد‎ ‎برای‎ ‎تولید‎ ‎کنندگان‎ ‎و‎ ‎صادر‎ ‎کنندگان‎ ‎این‎ ‎صنایع‎ ‎دستی‎ ‎اشاره‎ ‎کرد‎. ‎
   بنابراین،‎ ‎حمایت‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎دستی‎ ‎میتواند‎ ‎موجب‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎و‎ ‎کسب‎ ‎درآمد‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎کشور‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎حفظ‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎تمدن‎ ‎ایرانی‎ ‎نیز‎ ‎حمایت‎ ‎کند‎.‎ فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عناصر‎ ‎مهم‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎هنر‎ ‎ایرانی،‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎بسیاری‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎فرش‎ ‎ها‎ ‎با‎ ‎طرح‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎رنگ‎ ‎های‎ ‎زیبا‎ ‎و‎ ‎متنوع‎ ‎خود،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎استفاده‎ ‎در‎ ‎دکوراسیون‎ ‎داخلی‎ ‎منازل،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎صادرات‎ ‎اصلی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎سراسر‎ ‎جهان‎ ‎شناخته‎ ‎شده‎ ‎اند‎. ‎همچنین،‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎ارزش‎ ‎های‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎تاریخی‎ ‎کشور،‎ ‎برای‎ ‎جوانان‎ ‎ایرانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎حفظ‎ ‎این‎ ‎هنر‎ ‎علاقهمندند،‎ ‎ارزش‎ ‎ویژه‌ای‎ ‎دارد‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎اهمیت‎ ‎فرش‎ ‎دستباف‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎غنای‎ ‎فرهنگی،‎ ‎هنری‎ ‎و‎ ‎بافت‎ ‎تاریخی‎ ‎آن،‎ ‎بسیار‎ ‎بالاست‎.‎
  نویسنده: سکینه جافرنوده
  منبع: بازار کسب کارآنلاین

  اخبار مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *