۲۲درصد از دانش آموزان خراسان شمالی در لیست سفیران سلامت قرار دارند
۲۲درصد از دانش آموزان خراسان شمالی در لیست سفیران سلامت قرار دارند

ایسنا/خراسان شمالی مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۲۲.۴۷ درصد از دانش آموزان این استان در لیست سفیران سلامت قرار دارند. نازی شکرالهی در گفت و گو با ایسنا، از روند افزایشی آموزش خودمراقبتی فردی در مناطق تحت پوشش این دانشگاه خبر داد. وی با […]

ایسنا/خراسان شمالی مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۲۲.۴۷ درصد از دانش آموزان این استان در لیست سفیران سلامت قرار دارند.

نازی شکرالهی در گفت و گو با ایسنا، از روند افزایشی آموزش خودمراقبتی فردی در مناطق تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه خودمراقبتی، نخستین گام برای رسیدن به جامعه سالم است، گفت: آموزش های خود مراقبتی در سه سال اخیر روند افزایشی داشته است.

شکرالهی با تاکید بر اینکه در واقع ۶۰ درصد بیماری ها با انجام خود مراقبتی کاهش می یابد، افزود: در سال ۱۴۰۰ در دانشگاه ۴۷.۵ درصد از جمعیت تحت پوشش، زیر نظر مراقبان سلامت بوده اند که این رقم در سال گذشته ۵۱ درصد و از ابتدای سال تاکنون با تاکید وزارت بهداشت بر کیفیت بخشی به آموزش و کاهش جمعیت هدف، ۲۵.۵ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: اکنون ۲۲.۴۷ درصد از دانش آموزان و ۷.۲۶ درصد دانشجویان در لیست سفیران سلامت دانش آموزی و دانشجویی قرار دارند و آموزش های خود مراقبتی به جامعه هدف را انجام می دهند.

این مسئول گفت: اکنون ۹۸.۵۸ درصد جمعیت تحت پوشش دارای خودیار هستند.

شکرالهی، با بیان اینکه امروزه شــیوه زندگی ســالم، عامل مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای ســلامتی محسوب می شود، یادآوری کرد: برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم باید مهارت خودمراقبتی را یاد بگیریم.

وی اضافه کرد: ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ افراد ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت درﺳـﺘﯽ درﺑـﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧـﻮد راﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد را ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روی رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

وی گفت: خود مراقبتی مزایایی دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به تجدید انرژی، کاهش استرس، ایجاد احساس شادی، آرامش و صلح، تقویت احساس سلامت و تندرستی جسم، افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، شور و شوق زندگی و افزایش انگیزه موفقیت اشاره کرد.

انتهای پیام