نشست هم اندیشی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی کشور
نشست هم اندیشی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی کشور

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۲۹۷۹۹ – فکس: ۰۱۷۳۲۲۲۰۴۰۰ایمیل: gccima@yahoo.com گرگان – میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) کد پستی: ۴۹۱۶۶۵۵۳۴۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۲۹۷۹۹ – فکس: ۰۱۷۳۲۲۲۰۴۰۰
ایمیل: gccima@yahoo.com

گرگان – میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو (دوم لشگر)

کد پستی: ۴۹۱۶۶۵۵۳۴۳

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان