نشست بودجه ریزی مبتنی برعملکرد سازمان
نشست بودجه ریزی مبتنی برعملکرد سازمان
جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور سرپرست محترم شرکت وکلیه اعضاء برگزار شد.

جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور سرپرست محترم شرکت وکلیه اعضاء برگزار شد. 

در این جلسه ، در اجرای مفاد بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی وتبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری، نسبت به بررسی احکام عضویت ها، معرفی نماینده و رابط و ارسال ساختار و تشکیلات برای استمرار سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) اقدام شد.

نشست بودجه ریزی مبتنی برعملکرد سازمان
نشست بودجه ریزی مبتنی برعملکرد سازمان

همچنین مباحث آموزشی و کارگاه های اجرائی این پروژه در جلسه به صورت پاورپوینت ارائه شد.