جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار و اعضای شورای فرهنگی عمومی استان گلستان به صورت ویدئوکنفرانس و با سخنرانی رئیس جمهور برگزار شد.              

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار و اعضای شورای فرهنگی عمومی استان گلستان به صورت ویدئوکنفرانس و با سخنرانی رئیس جمهور برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور استاندار گلستان به صورت ویدئوکنفرانس