دراین شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است
دراین شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است
متخصص بیماری عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا اظهار داشت :در این شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است و اگر مسئولان امر بتوانند داوطلبان را اجبار کنند که فاصله‌ گذاری اجتماعی به فاصله یک و نیم متر را رعایت کرده و ماسک بزنند برگزاری آزمون اشکالی به دنبال ندارد. هرچند باید زمان برگزاری کنکور را به تاخیر بیاندازند.

متخصص بیماری عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا اظهار داشت :در این شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است و اگر مسئولان امر بتوانند داوطلبان را اجبار کنند که فاصله‌ گذاری اجتماعی به فاصله یک و نیم متر را رعایت کرده و ماسک بزنند برگزاری آزمون اشکالی به دنبال ندارد. هرچند باید زمان برگزاری کنکور را به تاخیر بیاندازند.

دکتر مینو محرز با تاکید بر اینکه برگزاری کنکور اشتباه است گفت: البته داوطلب کنکور می‌تواند ماسک بزند و در طول جلسه هم ماسک را از صورتش بر ندارد، اما تحمل ماسک در ساعات طولانی مشکل است.

وی افزود باید صندلی‌ها به نوعی چیده شود تا فاصله یک و نیم متر رعایت شود./

در این شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است
دراین شرایط کنکور اشتباهی بزرگ است