لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی
لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی
دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان با رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان در محل این اداره دیدار کردند.

دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان با رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان در محل این اداره دیدار کردند. 

در این دیدار رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان ضمن تشریح وضعیت فعلی منابع آب شهرستان رامیان و چگونگی بهره برداری از آن درهمه بخش ها، به ویژه بخش کشاورزی اظهار کرد: لزوم صرفه جویی و مدیریت مصارف آب در حوزه کشاورزی از طریق مدیریت سطح و نوع کشت، تغییر و اصلاح روشهای آبیاری از سنتی به مدرن، افزایش راندمان انتقال آب به مزارع و استفاده از کنتورهای هوشمند و در نهایت رعایت حجم مجاز بهره برداری در پروانه های صادره ضروری است .

لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی
لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی

مهندس جواد تیموری با بیان اینکه مساعدت دبیران خانه کشاورز در این زمینه و جهت حفاظت از منابع آبی لازم است، افزود:  از نظرات و پیشنهادهای دبیران خانه کشاورز در راستای بهبود بهره وری منابع آب و استفاده بهینه از آب در راستای تامین آب کشاورزان استفاده می کنیم.

دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان نیز در این دیدار ، تجدید نظر در محاسبه میزان مصارف آب در کشت های مختلف و مساعدت در محاسبه و دریافت خسارتهای منابع آبی را خواستار شدند.