استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولید است
استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولید است
امضاء تفاهم نامه سه جانبه اداره کل استاندارد گلستان، سازمان صمت و انجمن تولید کنندگان لامپ ایران با هدف پیشگیری از عرضه لامپ های غیر استاندارد و بی کیفیت

امضاء تفاهم نامه سه جانبه اداره کل استاندارد گلستان، سازمان صمت و انجمن تولید کنندگان لامپ ایران با هدف پیشگیری از عرضه لامپ های غیر استاندارد و بی کیفیت

محمود فرمانی: استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولید است.

استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولید است
استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولید است

حسین طلوعیان: مهم ترین محور این تفاهم نامه بحث حمایت از تولید، در سال جهش تولید است.

سالار طاهری: نتیجه اجرای این تفاهم نامه جلوگیری از عرضه لامپ های بی کیفیت و قاچاق و در نهایت به نفع مصرف کنندگان است.

استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولیداست
استاندارد، از جمله الزامات تحقق جهش تولیداست